Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
woensdag 19 januari 2022Wijzigingsplan “ Bredaseweg 39 te Rijsbergen ” vastgesteld

 

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat het college het wijzigingsplan “Bredaseweg 39 te Rijsbergen“ op 13 januari 2022 heeft vastgesteld.

 

Inhoud in het kort

Het betreft een plan voor de omzetting naar Wonen van de locatie Bredaseweg 39 te Rijsbergen.

 

Terinzagelegging

Het wijzigingsplan , het vaststellingsbesluit en bijbehorende stukken, liggen van 20 januari 2022 tot en met 3 maart 2022 tijdens openingstijden ter inzage op het gemeentehuis (Markt 1 te Zundert). Voor het inzien van de stukken kunt twee werkdagen van tevoren een afspraak maken. Tel.nr. 076-599 5600. De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (zoeken op adres)

 

Beroep

Tegen het vaststellingsbesluit kan door een belanghebbende en degene die tijdig een zienswijze heeft ingediend beroep worden ingesteld.

Een beroepschrift moet binnen de termijn worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep bevatten. Voor het in behandeling kunnen nemen van een beroep is een griffierecht verschuldigd.

 

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan.