Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
woensdag 2 februari 2022Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan “Tiendpad ong. te Wernhout”

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat de gemeenteraad het bestemmingsplan “Tiendpad ong. te Wernhout” in haar vergadering van 14 december 2021 ongewijzigd heeft vastgesteld. Er is daarbij geen exploitatieplan vastgesteld. Het plan maakt de realisatie van 12 grondgebonden woningen mogelijk op de locatie Tiendpad 1c in Wernhout.

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en bijbehorende stukken liggen van donderdag 3 februari 2022 tot en met donderdag 17 maart 2022 ter inzage in het Raadhuis aan de Markt 1 te Zundert. Voor het inzien kunt u twee werkdagen van tevoren een afspraak maken via tel. 076-599 5600. De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0879.BPTiendpadong-VS01). De digitale versie van het bestemmingsplan is het juridisch bindende plan.

Beroep

Tegen het vaststellingsbesluit kan door iedereen beroep worden ingesteld, tenzij die persoon of organisatie én geen zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan én tevens geen persoonlijk, rechtstreeks belang heeft bij het besluit.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage is gelegd. Een beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep bevatten. Voor het in behandeling kunnen nemen van een beroep is een griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding vaststellingsbesluit bestemmingsplan

Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. De werking van het besluit van de gemeenteraad wordt in dat geval opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.