Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
woensdag 16 februari 2022Kennisgeving ontvangst melding AIM + besluit op het verzoek voor het opleggen van maatwerkvoorschriften op locatie Wernhoutseweg 135 in Wernhout

Op 28 juli 2020 heeft de gemeente Zundert een melding ontvangen voor activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt op locatie Wernhoutseweg 135 in Wernhout. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z20-005085.

De melding betreft het starten van een winkel (Coop). De melding is inmiddels beoordeeld en voldoet aan de eisen die zijn gesteld in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Wel worden er maatwerkvoorschriften opgelegd m.b.t. het aspect geluid.

Inzage

Heeft u vragen of wenst u het besluit in te zien, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie besluit omgevingsvergunning Z20-005085 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600.

Procedure

Bent u belanghebbende, dan kunt u tegen dit besluit (de maatwerkvoorschriften) bezwaar maken door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. U kunt de brief ook afgeven tijdens openingstijden bij de receptie van het Raadhuis, Markt 1 in Zundert. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 19 januari 2022 en bedraagt 6 weken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Zolang wij nog geen beslissing hebben genomen op het bezwaar, is het besluit bijna altijd in werking getreden. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over het besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Zie voor meer informatie: www.rechtspraak.nl. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.