Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
woensdag 23 februari 2022Ontwerp Bestemmingsplan Minnelingsebrugstraat 12 en 21 en Ellewaard 2 te Achtmaal

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat het ontwerp-bestemmingsplan “Minnelingsebrugstraat 12 en 21 en Ellewaard 2 te Achtmaal " ter inzage wordt gelegd.

 

Het betreft een plan voor de wijziging van het koppelteken tussen de locaties om de planologische situatie van beide bedrijven in overeenstemming te brengen met de bestaande economische situatie.

 

Terinzagelegging

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt van donderdag 24 februari 2022 tot en met woensdag 6 april 2022 ter inzage op het gemeentehuis. Voor het inzien kunt u twee werkdagen van tevoren een afspraak maken via tel 076-599 5600. De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (zoeken op adres). of via www.zundert.nl onder Verbouwen en verhuizen ^ Bestemmingsplannen ^

 

Zienswijze indienen

Een ieder kan een zienswijze indienen gedurende de termijn van terinzagelegging. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Zundert (Postbus 10.001,4880 GA Zundert). Uw zienswijze moet binnen de hiervoor genoemde termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak worden ingediend. U kunt hiervoor een afspraak maken via tel. 076 - 599 5600.