Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
woensdag 23 februari 2022Omgevingsvergunning Verplaatsen corsobouwplaats, oprichten loods, periodiek plaatsen tent en aanleggen in-/uitrit aan de Wernhoutseweg ong. (perceel T-592 ged.) te Wernhout

 

Het college van burgemeester en wethouders van Zundert maakt bekend voornemens te zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor het volgende project (dossiernummer: Z21-004469):

• ten behoeve van het buurtschap De Lent de verplaatsing van de corsobouwplaats, oprichten loods, periodiek plaatsen tent en aanleggen in-/uitrit naar de Wernhoutseweg ong. (perceel T-592 ged.) te Wernhout

 

Bij dit plan wordt tevens het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant d.d. 15 februari 2022 tot ontheffing van art. 3.6. van de Interim Omgevingsverordening van Noord-Brabant ter inzage gelegd.

 

Op de voorbereiding van de beslissing op deze op 5 augustus 2021 ingekomen aanvraag (activiteiten: bouwen, planologisch strijdig gebruik en aanleggen van een inrit) is de zogenoemde uitgebreide procedure van toepassing, gelet op het bepaalde in artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 Wabo juncto artikel 3.10 lid 1 onder a Wabo.

 

Verklaring van geen bedenkingen

Op 19 oktober 2021 heeft de gemeenteraad van Zundert een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de verplaatsing van de Corsobouwplaats De Lent. De ontwerpverklaring heeft vanaf 28 oktober 2021 gedurende een periode van zes weken voor zienswijzen ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Hierdoor heeft de raad de Verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

 

Inhoud plan

Het plan betreft de verplaatsing van de corsobouwplaats aan Kleine Heistraat achter nummer 6 naar een duurzame locatie op het perceel T-592 aan Wernhoutseweg ong. te Wernhout, waarbij tevens natuur- en waterwaarden worden gerespecteerd. De huidige locatie is niet meer geschikt als corsobouwplaats.

 

De huidige locatie heeft in het vigerend bestemmingsplan ‘Buitengebied Zundert’, de bestemming ‘Agrarisch – Boomteeltontwikkelingsgebied’. De functieaanduiding ‘specifieke vorm van maatschappelijk - corsobouwplaats’ wordt van de huidige corsobouwplaats aan de Kleine Heistraat 6 “buiten werking” gesteld, zodat het niet langer meer mogelijk is op deze locatie een corsobouwplaats te hebben en te gebruiken. De porto-cabins en de aanwezige terrein verharding op deze locatie wordt gesaneerd. Op de nieuwe locatie, aan de Wernhoutseweg ong. ter hoogte van de kruising met de Lentsebaan, moet het gebruik conform een functieaanduiding ‘specifieke vorm van maatschappelijk – corsobouwplaats’ in combinatie met de huidige bestemming Agrarisch – Boomteeltontwikkelingsgebied’ mogelijk worden gemaakt. Binnen het bestemmingsplan “Buitengebied Zundert” is een algemene wijzigingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve van het verplaatsen van een corsobouwplaats (artikel 40.1.2). Echter kan niet volledig worden voldaan aan deze wijzigingsbevoegdheid. Derhalve is gekozen om de verplaatsing juridisch/planologisch mogelijk te maken middels een omgevingsvergunning buitenplans afwijken van het bestemmingsplan. De onderliggende bestemmingen kunnen hier dan ook niet mee worden veranderd. Wel zal er een besluitvlak op beide locaties worden opgenomen waarbij ter plaatse van de huidige corsobouwplaats zal worden opgenomen dat verder gebruik en aanwezigheid van een bouwplaats strijdig is, waarbij ter plaatse van de nieuwe locatie het gebruik en aanwezigheid van een corsobouwplaats wordt toegestaan.

 

De ontheffing als bedoeld in art.5.15 van de Interim Omgevingsverordening is noodzakelijk omdat de verplaatsing in strijd is met de instructieregels in art.3.6. van de IOV. Deze ontheffing kan worden verleend wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden.

 

De gemeente is gelet op bovenstaande van plan om af te wijken van het bestemmingsplan en een omgevingsvergunning te verlenen. De gemeenteraad heeft hiervoor een zogenaamde ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgegeven. Met een verklaring van geen bedenkingen kan op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder c en 2.12, eerste lid onder a, onder 3◦ van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), afgeweken worden van het bestemmingsplan en een omgevingsvergunning worden verleend.

 

Terinzagelegging

Het besluit omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 25 februari 2022 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage tijdens openingstijden op het raadhuis van de gemeente Zundert, Markt 1 te Zundert. Voor inhoudelijke vragen dient een afspraak te worden gemaakt via www.zundert.nl of 076-5995600. Een digitale versie van de omgevingsvergunning is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Beroep

Tegen de omgevingsvergunning kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd een beroepsschrift worden ingediend bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

 

 

U kunt een beroepschrift op twee manieren indienen:

1. Digitaal via www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > In beroep gaan > Meer over de beroepsprocedure bij een bestuursrechter > Beroepschrift indienen > Beroepschriftformulier rechtbank;

2. U stuurt een brief naar: De Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Het indienen van een beroepschrift schorst te inwerkingtreding van het besluit omgevingsvergunning niet. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Meer informatie vindt u op www.rechtspraak.nl. U gaat naar > uw situatie > rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed > Meer over een voorlopige voorziening. Het besluit treedt dan in ieder geval niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

U kunt de voorlopige voorziening op twee manieren aanvragen:

1. Digitaal via www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed > Meer over een voorlopige voorziening > Verzoek indienen > Rechtbanken;

2. U stuurt een brief naar: De voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

 

Gemeente Zundert

23 februari 2022