Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 29 maart 2017
Postcode en huisnummer:
4881CN 25

Ontwerpbestemmingsplan “De Tantes van Van Gogh te Zundert”

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan “De Tantes van Van Gogh te Zundert” ter inzage wordt gelegd.

Inhoud in het kort

De percelen Markt 25 (De Roos) en Sint Elisabethlaan 3a (burgerwoning) in Zundert worden her ontwikkeld. De aanwezige opstallen worden gesloopt, behoudens de muur aan de zijde van het Vincent van Gogh Huis. Deze blijft behouden en wordt geaccentueerd. Het beoogde bouwplan gaat uit van maximaal 20 (nultreden) wooneenheden in twee losstaande gebouwen, een stallingsgarage om te parkeren en voor de bergingen, en een onbebouwde strook (semi) openbare ruimte tussen de twee gebouwen.

Het bestemmingsplan "Centrumgebied Zundert" staat de ruimtelijke ontwikkeling niet rechtstreeks toe. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te kunnen maken dient een bestemmingsplanprocedure ex artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) te worden doorlopen, zodat het geldende bestemmingsplan ter plaatse wordt herzien. Hiertoe is het onderhavige ontwerpbestemmingsplan opgesteld.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij behorende stukken ligt met ingang van 30 maart 2017 tot en met 10 mei 2017 tijdens openingstijden ter inzage bij de gemeente, afdeling Ruimte (Bredaseweg 2 te Zundert). Het plan kan ook worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en/of via www.zundert.nl onder ‘Inwoner → Ruimtelijke procedures → Bestemmingsplannen’.

Zienswijze

Gedurende bovenstaande termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Degene die een mondelinge reactie wil geven, kan dat doen na het maken van een afspraak (076-5969844).

Vervolgprocedure

Als de ter inzage termijn voorbij is, wordt aan de raad een voorstel gedaan tot vaststelling van het bestemmingsplan. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. In het vervolg van de procedure komt het bestemmingsplan nogmaals ter inzage te liggen als (eventueel gewijzigd) vastgesteld bestemmingsplan. De mogelijkheid bestaat dan nog om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.