Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
vrijdag 19 februari 2016

Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Zundert 2015

 

De raad van de gemeente Zundert;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 november 2015 Bestuurszaken);

gehoord het advies van de Ronde Hal d.d. 9 december 2015;

gelet op de betreffende bepalingen in de Gemeentewet;

gelezen het verslag van het gevoerde op overeenstemming gerichte overleg met de vertegenwoordigers van de bevoegde gezagsorganen;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 102 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 100 van de Wet op de expertisecentra en artikel 76m van de Wet op het voortgezet onderwijs;

b e s l u i t :

vast te stellen :

Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Zundert 2015

 

Artikel 1 Aanduiding van de voorziening

Onderzoek naar de mogelijkheden om te komen tot het realiseren van één van de volgende voorzieningen huisvesting onderwijs:

 • a.

  nieuwbouw, en

 • b.

  vervangende nieuwbouw.

 

Artikel 2 Datum indienen aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor het bekostigen van deze voorziening moet jaarlijks worden ingediend voor 1 februari van het jaar waarin het programma voorzieningen huisvesting onderwijs voor het daaropvolgende jaar wordt vastgesteld;

 • 2.

  Aanvragen die na de in het eerste lid genoemde datum worden ingediend worden door het college niet in behandeling genomen.

 

Artikel 3 Periode waarvoor de voorziening wordt toegekend

De voorziening wordt toegekend voor het kalenderjaar waarop het vastgestelde programma voorzieningen huisvesting onderwijs van toepassing is.

 

Artikel 4 Criteria voor het vaststellen van een voorziening

Aanspraak op deze voorziening ontstaat op het moment dat het voornemen bestaat te komen tot het realiseren van een uitbreidingsgebied of een herstructurering van een wijk, waarbij onderzoek moet uitwijzen of één van de onder I genoemde voorzieningen moet worden gerealiseerd. Het onderzoek moet uitwijzen:

 • a.

  dat een voorziening noodzakelijk is;

 • b.

  de omvang van deze voorziening, mogelijk in relatie met het realiseren van een multifunctionele accommodatie, en

 • c.

  de locatie van de voorziening in relatie met herschikking van de schoolgebouwen respectievelijk met herstructurering van een wijk.

 

Artikel 5 Wijze waarop de voorziening wordt toegekend

 • 1.

  De omvang van voorziening wordt door het college berekend in relatie met het ontwikkelen van:

  • a.

   een meerjarenperspectief voor de omvang en spreiding van de voorzieningen huisvesting onderwijs, en

  • b.

   een projectplan in relatie met de herstructurering van een wijk.

 • 2.

  De voorziening wordt beschikbaar gesteld aan of het schoolbestuur tenzij het college besluit de opdracht te verstrekken voor het haalbaarheidsonderzoek.

 

Artikel 6 Subsidieplafond

De kosten maken onderdeel uit van de totale kosten van de planontwikkeling en worden per afzonderlijk krediet beschikbaar geteld. Er geldt geen bekostigingsplafond.

 

Artikel 7 Verantwoording

Na het afronden van de werkzaamheden wordt door het bevoegd gezag of het college inzicht gegeven in de gemaakte kosten. Daarbij wordt vermeld of tot de kosten ook behoren de kosten van het maken van een (schets)ontwerp voor de te realiseren accommodatie. Wordt besloten het project te realiseren conform het in het projectplan opgenomen (schets)ontwerp, dan worden de kosten van het maken van het (schets)ontwerp in mindering gebracht op investeringsbedrag dat voor het realiseren van deze voorziening is opgenomen op het programma voorzieningen huisvesting onderwijs.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2015;

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Zundert 2015.

 

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 12 januari 2016.

 

De raad voornoemd.

 

De griffier,

drs. J.J. Rochat

 

 

De voorzitter,

L.C. Poppe-de Looff