Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
woensdag 16 maart 2022Verleende omgevingsvergunning aanleg infrastructuur Windpark A16

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend:

 

• dat zij met toepassing van artikel 2.12 eerste lid, onder 1, sub a onderdeel 3 van de Wabo juncto artikel 3.10 lid 1 onder a Wabo. een omgevingsvergunning heeft verleend voor het aanleggen van infrastructuur (toegangswegen/kabels) voor 3 windturbines aan de Windpark A16 (Hazeldonk-West) in Rijsbergen.

 

De omgevingsvergunning ziet op de volgende activiteiten:

1. Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

2. Uitrit aanleggen of veranderen;

3. Werk of werkzaamheden uitvoeren.

 

Terinzagelegging

Het besluit omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 17 maart 2022 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage tijdens openingstijden op het raadhuis van de gemeente Zundert, Markt 1 te Zundert. Voor inhoudelijke vragen dient een afspraak te worden gemaakt via www.zundert.nl of 076-5995600. Een digitale versie van de omgevingsvergunning is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Beroep

Tegen de omgevingsvergunning kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd een beroepsschrift worden ingediend bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

U kunt een beroepschrift op twee manieren indienen:

 

1. Digitaal via www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > In beroep gaan > Meer over de beroepsprocedure bij een bestuursrechter > Beroepschrift indienen > Beroepschriftformulier rechtbank;

 

2. U stuurt een brief naar: De Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Het indienen van een beroepschrift schorst te inwerkingtreding van het besluit omgevingsvergunning niet. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Meer informatie vindt u op www.rechtspraak.nl. U gaat naar > uw situatie > rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed > Meer over een voorlopige voorziening. Het besluit treedt dan in ieder geval niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

U kunt de voorlopige voorziening op twee manieren aanvragen:

 

1. Digitaal via www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed > Meer over een voorlopige voorziening > Verzoek indienen > Rechtbanken;

 

2. U stuurt een brief naar: De voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Gemeente Zundert

 

16 maart 2022