Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
woensdag 30 maart 2022Ontwerp Wijzigingsplan Rustenburgstraat 1a te Zundert

 

Het gaat om een plan voor de uitbreiding van het bouwvlak ter plaatse van de locatie Rustenburgstraat 1a te Zundert.

 

Het college van B&W maakt bekend dat dit plan ter inzage wordt gelegd. Dit op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Terinzagelegging

Het ontwerp-wijzigingsplan ligt van donderdag 31 maart tot en met woensdag 11 mei 2022 ter inzage op het gemeentehuis. Voor het inzien kunt u twee werkdagen van tevoren een afspraak maken via tel 076-599 5600. De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (zoeken op adres).

 

Zienswijze indienen

Een belanghebbende kan tijdens de terinzagelegging een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen moeten gericht aan het college van B&W van de gemeente Zundert (Postbus 10.001,4880 GA Zundert). Uw zienswijze moet binnen de hiervoor genoemde termijn zijn ontvangen. Deze bevat ten minste uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak worden ingediend. U kunt hiervoor een afspraak maken via tel. 076 - 599 5600.