Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
andere beschikking
Publicatiedatum:
woensdag 20 april 2022Kennisgeving Wet geluidhinder: ontwerpbeschikking hogere grenswaarden project “Hoefstraat” Rijsbergen

 

Burgemeester en wethouders van Zundert maken bekend dat zij ingevolge artikel 83 van de Wet geluidhinder voornemens zijn hogere grenswaarden vast te stellen vanwege verkeerslawaai inzake het project “Hoefstraat” Rijsbergen. De overschrijding van de voorkeursgrenswaarde (48 dB) treedt op ter plaatse van de woning/bouwkavel welke in de stedenbouwkundige verkaveling het dichtst tegen respectievelijk de Pannenhoefsebaan en de Hoefstraat is gesitueerd. De overschrijding bedraagt maximaal 3 dB. De maximaal te verlenen hogere waarde (63 dB) wordt niet overschreden.

 

Het besluit tot vaststelling van de hogere grenswaarden wordt voorbereid overeenkomstig afdeling 3.4 van de AWB (Algemene Wet Bestuursrecht). Hiervoor is een ontwerpbeschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder opgesteld. De ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken ligt met ingang van 21 april 2022 gedurende zes weken (tot en met 1 juni 2022) ter inzage in het Raadhuis aan Markt 1 in Zundert.

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Deze moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert.