Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 1 maart 2017
Postcode en huisnummer:
4881

Ontwerp-bestemmingsplan "Verlengde Hofdreef, eerste herziening"

Logo Zundert

Planbeschrijving

In mei 2015 is door de gemeente Zundert het bestemmingsplan voor de Verlengde Hofdreef (nu Molenzicht genoemd) vastgesteld. Dit plan voorziet in de vestiging van bedrijven aan de rand van de kern Zundert, langs de inmiddels gerealiseerde Randweg. Het bestemmingsplan is gericht op de vestiging van bedrijven in de categorie 2 en 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Vestiging van zelfstandige kantoren en detailhandel (met uitzondering van ondergeschikte detailhandel) is met dit bestemmingsplan uitgesloten. Echter de gemeente wil een verplaatsing van een detailhandelsbedrijf in het buitengebied naar Molenzicht faciliteren. Naast dit concrete bedrijf zijn nog meer bedrijven bekend die op zoek zijn naar een meer geschikte nieuwe locatie.

De gemeente wil aan het concrete verzoek mee werken door op het bedrijventerrein Molenzicht hervestiging van volumineuze detailhandel mogelijk te maken. Daarvoor is een herziening van het vigerende bestemmingsplan Verlengde Hofdreef noodzakelijk. Omdat het zeker niet de bedoeling is het gehele bedrijventerrein te vullen met volumineuze detailhandel is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen in deze herziening. Een van de voorwaarden die wordt gesteld is dat het moet gaan om een detailhandelsbedrijf die gevestigd is binnen de gemeente Zundert. Een nadere afweging blijft dan altijd mogelijk. De concrete hervestiging wordt wel direct mogelijk gemaakt.

Inzage

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de ontwerp-bestemmingsplan "Verlengde Hofdreef, eerste herziening" ter inzage wordt gelegd.

Het ontwerp ligt met de hierbij behorende stukken vanaf 2 maart 2017 gedurende zes weken, tot en met 12 april 2017 tijdens openingstijden ter inzage bij de gemeente, afdeling Ruimte (Bredaseweg 2 te Zundert). Het digitale ontwerpbestemmingsplan is in te zien via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.      

Zienswijzen

Iedereen kan gedurende de inzagetermijn, zijn of haar zienswijzen over het ontwerp-bestemmingsplan schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak worden ingediend. U dient hiervoor telefonisch een afspraak te maken via telefoonnummer (076) 596 98 04.

Vervolgprocedure

Als de inzagetermijn voorbij is, wordt aan de raad een voorstel gedaan tot het al dan niet vaststellen van het bestemmingsplan. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. In het vervolg van de procedure komt het bestemmingsplan bij een vaststelling nogmaals ter inzage te liggen als (eventueel gewijzigd) vastgesteld bestemmingsplan. De mogelijkheid bestaat dan nog om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.