Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
woensdag 11 mei 2022Rectificatie ontwerp-bestemmingsplan ‘Prinsenstraat fase 3’ (Tuinderij fase 3) Zundert

 

Het gaat om een plan voor de realisatie van maximaal 75 woningen in het gebied tussen de Veldstraat en de randweg (N638) in Zundert.

 

Rectificatie

Het college van B&W heeft op 4 mei 2022 bekend gemaakt dat dit plan ter inzage wordt gelegd. Dit op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Per abuis heeft de digitale terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan niet tijdig plaatsgevonden. Daarom wordt het ontwerp bestemmingsplan opnieuw ter inzage gelegd.

 

Terinzagelegging

Het ontwerp bestemmingsplan ligt nu van donderdag 12 mei tot en met woensdag 22 juni 2022 ter inzage op het raadhuis. Voor het inzien van de stukken maakt u twee werkdagen van tevoren een afspraak via 076-599 5600. De stukken staan ook op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Zienswijze indienen

Een ieder kan tijdens de terinzagelegging een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen moeten gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Zundert (Postbus 10.001,4880 GA Zundert). Uw zienswijze moet binnen de hiervoor genoemde termijn zijn ontvangen. Deze bevat ten minste uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak worden ingediend. U kunt hiervoor een afspraak maken via tel. 076 - 599 5600.