Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
woensdag 11 mei 2022Gedoogbeslissing “Tijdelijke Noodopvang Oekraïense vluchtelingen Laguitensebaan 45b”

 

Aanleiding

Door de oorlog in Oekraïne is in de afgelopen periode een flinke toestroom van vluchtelingen naar

West-Europa op gang gekomen.

De Rijksoverheid heeft gemeenten verzocht om met spoed geschikte opvanglocaties beschikbaar te

stellen. In navolging daarvan heeft de Provincie Noord-Brabant de Brabantse gemeenten verzocht om verantwoordelijkheid te nemen voor de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen.

 

Op humanitaire gronden en vanuit maatschappelijk oogpunt is de gemeente Zundert bereid

om een bijdrage te leveren aan de tijdelijke noodopvang van Oekraïense vluchtelingen.

 

Tijdelijke noodopvang

In Zundert is deze crisisopvang gerealiseerd op het terrein en in de gebouwen van Amarant, gelegen aan de Laguitensebaan 45b in Rijsbergen (hierna verder te noemen: “de Opvanglocatie”).

Er is geen sprake van permanente opvang, maar van een tijdelijk verblijf. Voor de duur van maximaal

12 maanden, zullen in steeds wisselende samenstellingen maximaal 60 vluchtelingen in de Opvanglocatie verblijven.

 

Planologisch kader

Voor de Opvanglocatie geldt op grond van het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Buitengebied Zundert” (vastgesteld 04-09-2012) de enkelbestemming “Agrarisch”. De bouw en het gebruik van de Opvanglocatie als tijdelijke noodopvanglocatie voor vluchtelingen is in strijd met deze bestemming.

 

Het vigerende bestemmingsplan kent voor de tijdelijke noodopvang geen binnenplanse afwijkingsmogelijkheden

 

Beginselplicht tot handhaving

Het is vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat het bevoegd gezag, in dit geval het college van burgemeester en wethouders van Zundert, bij de overtreding van wettelijke voorschriften in beginsel verplicht is om handhavend daartegen op te treden.

Onder bijzondere omstandigheden kan worden afgezien van handhavend optreden en kan de strijdigheid met wet- en regelgeving tijdelijk worden gedoogd. Volgens relevante rechtspraak is gedogen aanvaardbaar indien:

 

 • 1.

  het gedogen beperkt is in omvang en/of tijd.

 • 2.

  het gedogen expliciet bij een besluit gebeurt.

 • 3.

  sprake is van een zorgvuldige en kenbare belangenafweging.

 • 4.

  duidelijke voorwaarden aan het gedogen worden gesteld.

 • 5.

  regelmatig wordt bezien of de situatie zodanig is dat gedogen nog gerechtvaardigd is en of aan de voorwaarden die aan het gedogen zijn gesteld wordt voldaan.

Voorts dient het gedogen beperkt te blijven tot drie uitzonderingssituaties, te weten overmachtssituaties, overgangssituaties en situaties waarin handhavend optreden onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen belangen.

 

Belangenafweging

De oorlog in Oekraïne leidt tot een plotselinge forse instroom van vluchtelingen in landen in West-Europa waaronder in Nederland. Dit is een onverwachte gebeurtenis waarmee het college geen rekening kon houden. Op voorhand is lastig te voorspellen hoe lang de instroom aanhoudt en hoe deze zich de komende periode zal gaan ontwikkelen. Ook is onzeker wat dat betekent voor het aantal Oekraïense vluchtelingen dat zich in Nederland zal melden en de gevolgen daarvan voor de gewenste opvangcapaciteit in de gemeente Zundert. Deze onzekerheden laten onverlet dat er op dit moment een acute en dringende behoefte is aan voldoende locaties verspreid over het land waar de Oekraïense vluchtelingen (tijdelijk) kunnen worden opgevangen.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Zundert is van mening dat sprake is van een zwaarwegend humanitair belang dat noopt tot deze tijdelijke gedoogsituatie. Dat belang weegt volgens het college in dit geval zwaarder dan het belang van handhaving van de toepasselijke regels van het ter plaatse geldende bestemmingsplan.

 

Besluit

Gelet op het hiervoor overwogene, waaruit blijkt dat de behoefte aan tijdelijke noodopvang dermate dringend en acuut is, besluit het college van burgemeester en wethouders van Zundert om te gedogen dat, in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingplan Buitengebied Zundert, de Opvanglocatie, zijnde het terrein en in de gebouwen van Amarant, gelegen aan de Laguitensebaan 45b in Rijsbergen, tijdelijk als noodopvanglocatie wordt gebruikt.

 

Voorwaarden

Aan dit gedoogbesluit verbindt het college de hierna volgende voorwaarden:

 

A.

Dit gedoogbesluit heeft betrekking op et terrein en in de gebouwen van Amarant, gelegen aan de Laguitensebaan 45b in Rijsbergen, kadastraal bekend Rijsbergen, sectie G, nummer 500.

 

B.

De Opvanglocatie wordt gebruikt als opvanglocatie. Dat betekent dat gedurende de duur van dit gedoogbesluit maximaal 60 vluchtelingen in steeds wisselende samenstellingen in de Opvanglocatie zullen verblijven.

 

C.

Dit gedoogbesluit geldt, gerekend vanaf de datum van bekendmaking, voor de duur van 12 maanden en vervalt na het verstrijken van deze termijn van rechtswege.

 

Het college kan, vóór het verstrijken van de duur van dit gedoogbesluit, besluiten om de duur te verlengen, indien de omstandigheden op dat moment, in het bijzonder de aanhoudende noodzaak tot het beschikbaar hebben van voldoende tijdelijke noodopvanglocaties, daartoe aanleiding geven.

 

D.

De Opvanglocatie dient ten tijde van de feitelijke ingebruikname ten behoeve van de opvang van vluchtelingen te voldoen aan alle eisen van het Bouwbesluit 2012, met name op het gebied van gezondheid, constructieve veiligheid, brandveiligheid en overige veiligheidsaspecten.

 

E.

Alle risico’s, van welke aard en in welke omvang dan ook, van het gebruik en inrichting van de Opvanglocatie als tijdelijke noodopvanglocatie, liggen bij de gemeente Zundert. Het college van burgemeester en wethouders behoudt zich alle rechten voor om dit gedoogbesluit op enig moment, indien de omstandigheden naar zijn oordeel hierom vragen, in te trekken.

 

Bekendmaking en inwerkingtreding gedoogbesluit

Op basis van artikel 3:40 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) treedt een besluit niet in werking voordat het bekend is gemaakt. Vervolgens bepaalt artikel 3:41, lid 1, Awb dat de bekendmaking van besluiten die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt door toezending of uitreiking aan hen, onder wie begrepen de aanvrager.

 

In dit geval ligt er geen aanvraag van een partij om de tijdelijke opvang van vluchtelingen te gedogen, zodat onderhavig gedoogbesluit ambtshalve wordt genomen en in die zin kwalificeert als een gedoogbeslissing van algemene strekking. De bekendmaking van het gedoogbesluit zal, overeenkomstig artikel 3:42 van de Awb en de artikelen 5 en 6 van de Bekendmakingswet, gebeuren door plaatsing van het gedoogbesluit in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Zundert op www.officielebekendmakingen.nl.

Het voorliggende gedoogbesluit treedt aldus per direct in werking op het moment van bekendmaking.

 

In de eerstvolgende uitgave van het huis-aan-huisblad De Zundertse Bode zal op de gemeentepagina, onder Bekendmakingen, een (informerende) verwijzing naar deze bekendmaking worden opgenomen.

 

Rechtsmiddelen

Op grond van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 24 april 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1356) kunnen tegen een gedoogbesluit geen rechtsmiddelen, zoals bezwaar, worden aangewend. Desgewenst kan een verzoek om handhaving worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Tegen het besluit dat het college daarop zal nemen staan wel rechtsmiddelen open.

Aldus besloten in de vergadering van 03-05-2022

Burgemeester en wethouders van Zundert,

de secretaris,

drs. J.W.F. Compagne

de burgemeester,

J.G.P. Vermue