Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
woensdag 18 mei 2022Ontwerp-bestemmingsplan “Goorbaan 1, Goorbaan 1a en Klein Zundertseweg 32” ter inzage

 

Het gaat om een plan voor een bedrijfsverplaatsing en uitbreiding bouwvlak aan de Goorbaan 1a en de wijziging van het gebruik aan de Klein Zundertseweg 32 te Klein Zundert.

 

Het college van B&W maakt bekend dat dit plan ter inzage wordt gelegd. Dit op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Terinzagelegging

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt van donderdag 19 mei tot en met woensdag 29 juni 2022 ter inzage op het raadhuis. Voor het inzien van de stukken maakt u twee werkdagen van tevoren een afspraak via 076-599 5600. De stukken staan ook op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Zienswijze indienen

Een ieder kan tijdens de terinzagelegging een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen moeten gericht aan het college van B&W van de gemeente Zundert (Postbus 10.001,4880 GA Zundert). Uw zienswijze moet binnen de hiervoor genoemde termijn zijn ontvangen. Deze bevat ten minste uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak worden ingediend. U kunt hiervoor een afspraak maken via tel. 076 - 599 5600.