Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
beleidsregel
Publicatiedatum:
dinsdag 24 mei 2022Beleidsregels terrassen gemeente Zundert

 

1. Inleiding

In de gemeente zijn al enkele jaren de ‘nadere regels voor het plaatsen van terrassen op openbare plaatsen gemeente Zundert’ van kracht. De tijden veranderen en wij veranderen mee. Kernen worden bijvoorbeeld opnieuw ingericht, waardoor de indeling van de openbare ruimte veranderd. De druk op de openbare ruimte neemt toe, wat vraagt om duidelijker afspraken over de verdeling van die openbare ruimte.

 

Daarnaast is leefbaarheid een thema dat meer aandacht verdient. We zijn trots op het ruime aanbod aan restaurants, cafés en de bijdrage die de horeca levert door voor een aantrekkelijk aanbod aan terrassen te zorgen. Een goed terrassenaanbod is in het belang van zowel de ondernemer als de bezoekers, maar ook voor de omwonenden. De horeca heeft verschillende sociaal maatschappelijke én economische belangen, maar kent echter ook nadelen. Hierbij kan gedacht worden aan geluids- en stankoverlast, verkeersoverlast en veiligheidsproblemen.

 

We hebben lessen geleerd tijdens de Corona-periode en ervaring opgedaan met ruimere terrassen.

 

Dit alles vraagt om herijking van het beleid. Om een zeker kwaliteitsniveau van de openbare ruimte en het leefklimaat te garanderen is het van belang om het beleid met betrekking tot terrassen te herijken. We hebben de huidige regels voor de terrassen tegen het licht gehouden en bijgesteld daar waar dat nodig is. Regels zijn er om het gebruik van de openbare ruimte in goede banen te leiden. We gaan uit van algemene regels daar waar het kan, van meer gedetailleerde regels daar waar het moet.

 

In dit beleid worden regels vastgelegd waarbinnen horecaondernemers een terras in de openbare ruimte kunnen exploiteren. Ook wanneer een horecaondernemer een terras op eigen terrein plaatst gelden de beleidsregels. Hieronder kunnen regels vallen met betrekking tot de inrichting van het terras, maar ook regels over geluid en openingstijden.

 

Wat telt is de nuance: veel blijft hetzelfde, verbetering vindt op onderdelen plaats.

 

Dit terrassenbeleid is tot stand gekomen door participatie door de horecaondernemers, inwoners van de gemeente Zundert, verschillende platformen en Koninklijke Horeca Nederland.

2. Juridisch kader

De regels in dit document komen voort uit verschillende wetgeving.

 

Algemene plaatselijke verordening gemeente Zundert

Op basis van de huidige Algemene plaatselijke verordening gemeente Zundert (hierna: APV) is voor het inrichten van een terras een vergunning nodig van de burgemeester. 1 De burgemeester kijkt bij het verlenen van een terrasvergunning naar de regels die hierover in de APV en deze beleidsregels zijn opgenomen. De gemeente heeft de mogelijkheid greep te houden op situaties die hinder of gevaar kunnen opleveren of ontsierend kunnen zijn. 2

 

Alcoholwet

De Alcoholwet is gericht op verantwoorde alcoholverstrekking, in het bijzonder ter voorkoming van gezondheidsrisico’s en maatschappelijke problemen door misbruik van alcoholhoudende dranken. Het belangrijkste instrument om het beleidsdoel van de wet te realiseren, is een vergunningstelsel. Hierbij speelt de gemeentelijke vergunningverlening een belangrijke rol. De Alcoholwet stelt dus ook dat een terras onderdeel is van een horeca-inrichting en als zodanig in de drank- en horecavergunning moet worden vermeld. 3

 

Wet Milieubeheer

De Wet Milieubeheer, in het bijzonder het Activiteitenbesluit, heeft voor wat betreft de horecaterrassen tot doel om onder meer geluidsoverlast te voorkomen. Deze regelgeving heeft namelijk ook betrekking op een terras bij een horecabedrijf.

 

Wet algemene bepalingen omgevingswet

Het kan voorkomen dat een onderdeel van een terras omschreven kan worden als een bouwwerk. Op grond van artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingswet is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit het bouwen van een bouwwerk en het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, de regels gesteld krachtens artikel 4.1 derde lid, of 4.3 derde lid van de Wet ruimtelijke ordening, of een voorbereidingsbesluit voor zover toepassing is gegeven aan artikel 3.7 vierde lid, tweede volzin van die wet.

Het kan voorkomen dat een onderdeel van een terras geplaatst wordt en naast een exploitatievergunning ook een omgevingsvergunning nodig is. Bij de behandeling van de aanvraag om een omgevingsvergunning wordt getoetst aan onder andere de welstandsnota en het bestemmingsplan. Hieronder kunnen onder andere terrasschermen, zonneschermen en parasols vallen.

 

Welstandsnota

Vanuit de Woningwet is de gemeente verplicht om een welstandsnota op te stellen. Hierin zijn onder andere gebieds- en objectgerichte welstandscriteria opgenomen. Op deze manier is het voor inwoners en/of initiatiefnemers van een bouwplan vooraf duidelijk welke eisen de gemeente stelt aan de verschijningsvorm van een bouwwerk.

 

Zoals in elke gemeente heeft ook Zundert te maken met ontwikkelingen die van invloed zijn op de kwaliteit van het beeld van de gebouwde en onbebouwde omgeving. Elk gebouw moet een positieve bijdrage leveren aan de openbare ruimte. Om die reden worden verschillende aspecten van een terras getoetst aan Welstand, waarbij het vooral gaat om bouwwerken waarvoor een omgevingsvergunning is vereist.

 

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voorziet elk gebouw/bebouwing van een bestemming. Hieruit zijn de eventueel gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden af te leiden. De openbare weg en/of ruimte heeft meestal de bestemming “verkeer- en verblijfsdoeleinden”. Binnen deze bestemming kunnen terrassen toegestaan worden. Voor terrassen op de openbare weg kunnen alleen een vergunning verleend worden als in het bestemmingsplan nadrukkelijk een terras is toegestaan.

3. Definities

Bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren.

 

Evenement: Een elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, zoals is omschreven in artikel 2:28 APV.

 

Feestdagen: officiële feestdagen in Nederland. Dit zijn Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren en Kerstmis.

 

Omgevingsvergunning voor het bouwen: vergunningen voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

Openbare inrichting: Op basis van artikel 2:27 APV wordt onder openbare inrichting verstaan:

 • 1.

  een hotel, restaurant, pension, café, waterpijpcafé, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis, of;

 • 2.

  elke andere voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie ter plaatse worden bereid of verstrekt, met uitzondering van bed-and-breakfastaccommodaties, of;

 • 3.

  een detailhandelsvestiging waar in hoofdzaak kant en klare maaltijden en kleine etenswaren, alsmede dranken worden verkocht voor directe consumptie anders dan ter plaatse.

Terras: Op basis van artikel 2:27, tweede lid, APV wordt onder een terras verstaan: Een buiten de, in het eerste lid bedoelde besloten ruimte liggend deel waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie ter plaatse kunnen worden bereid of verstrekt, waaronder in ieder geval een terras, maakt voor de toepassing van deze afdeling deel uit van die besloten ruimte.

 • Gevelterras: een direct aan de gevel van de openbare inrichting van waaruit de exploitatie plaatsvindt, gelegen terras.

 • Pleinterras: Een van de openbare inrichting vrijstaand terras in de openbare buitenruimte, dat zich voor of in de directe nabijheid van de openbare inrichting bevindt.

 • Binnenterras: een terras in een binnentuin of in een voor- of zijtuin van de openbare inrichting

Terrasseizoen: De periode waarbinnen het terras mag worden ingericht. Het exploiteren van een terras is het gehele jaar toegestaan: Er is geen sprake van een “terrasseizoen”.

 

Terrasmeubilair: voorwerpen die in ieder geval zijn gerelateerd aan het terras en ten dienste staan van het terras. De inrichting van het terras kan bestaan uit tafels, stoelen, parasols, verlichting, verwarming, terrasschermen en bloembakken.

 

Weg: weg, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994

4. Periode waarin het terras geëxploiteerd mag worden

Het exploiteren van een terras is het gehele jaar toegestaan: Er is geen sprake van een “terrasseizoen”. Het is in beginsel aan de horecaondernemer zelf om te bepalen wanneer het terras geplaatst wordt. Buiten de looptijd van de terrasvergunning moet al het terrasmeubilair verwijderd worden.

 

Evenementen

Het gebruik van een terras mag een ander gebruik van de openbare ruimte niet in de weg staan. Het kan voorkomen dat het terras binnen een evenemententerrein valt en de uitvoer van een evenement belemmert. De burgemeester bepaalt wanneer sprake is van een belemmering. Dit kan zijn in het kader van de openbare orde en de veiligheid of vanwege de organisatie van het evenement zelf.

 

Als een terras onderdeel uitmaakt van het evenement, is van de schorsende werking geen sprake. Bij een evenement wordt vaak een groter terras geplaatst dan het reguliere terras. Ook kan hier een tijdelijke buitenbar geplaatst worden, mits deze is meegenomen bij het verlenen van de evenementenvergunning.

 

De plaatsbepaling van de terrassen bij evenementen wordt na overleg met de betrokken partijen besproken en definitief aangegeven in de aangevraagde evenementenvergunning. Naast een overgelegde tekening zal een tijdelijke tapvergunning op grond van artikel 35 van de Alcoholwet vergund moeten zijn door de burgemeester.

5. Openingstijden terrassen

In de gemeente Zundert gelden geen sluitingstijden voor de commerciële horeca. Deze zijn namelijk niet opgenomen in de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Zundert. Voor paracommercie gelden afwijkende regels, waarbij per type instelling moet worden gekeken tot wanneer geschonken (en dus het terras geëxploiteerd) mag worden4 .

 

Omdat geen sluitingstijden zijn opgenomen in de APV, wordt in eerste instantie ook geen sluitingstijd voor de bijbehorende terrassen vastgelegd.

 

Deze tijden kunnen afwijken indien het terras onder een evenementenvergunning valt.

6. Terrasafmetingen

 

De afmetingen van een terras worden per aanvraag bepaald en kunnen, indien nodig, door de gemeente visueel afgebakend worden. De afmetingen van het terras worden bepaald op basis van de volgende uitgangspunten:

 • Veilig en doelmatig gebruik van de openbare weg blijft gehandhaafd voor alle gebruikers. De minimale vrije doorgang voor voetgangers is 1,20 meter.

 • Hulpverlenende diensten hebben een vrije doorgang van 4,5 meter nodig. Deze vrije doorgang voor de hulpdiensten moet over deze breedte een vrije hoogte hebben van minimaal 4.20 meter, zodat ook met de wijze van plaatsing van terrasmeubilair rekening gehouden moet worden.

 • Brandkranen moeten bereikbaar en zichtbaar blijven.

 • Rond een brandkraan 1,80 meter wordt vrij gehouden.

 • Binnen 1 meter rondom voorwerpen in de openbare ruimte die door de gemeente of wel met toestemming van de gemeente zijn geplaatst, en bereikbaar zijn voor derden, mag geen terras worden geplaatst.

 • In de buurt van voetgangersoversteekplaatsen en kruispunten van wegen kunnen in het belang van de verkeersveiligheid aanvullende eisen worden gesteld voor wat betreft de plaatsing van een terras.

 • Een gevelterras mag niet breder zijn dan de breedte van de voor- en of/ zijgevel van het pand waarin de inrichting is gevestigd, tenzij hiervoor een vergunning is aangevraagd.

 • De toegankelijk om met rollator of scootmobiel ongehinderd gebruik te kunnen maken van de openbare ruimte moet gewaarborgd blijven.

7. Inrichting van het terras

Het is belangrijk dat een kwaliteit wordt nagestreefd met betrekking tot het straatbeeld. Een terras moet een positieve bijdrage leveren aan de openbare ruimte. Daarnaast moet het geen afbreuk doen aan de panden of het straatbeeld. Vanwege het streven naar een kwalitatief hoogwaardige uitstraling van de terrasvoorzieningen, moet de kleurstelling, materiaaltoepassing, vormgeving en de maatvoering van alle terraselementen in harmonie zijn met de omgeving.

Wanneer een onderdeel van een terras wordt gezien als een bouwwerk, moet er op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Dit is in ieder geval wanneer iets wordt bevestigd aan een gebouw dat is aangemerkt als gemeentelijk monument.

 

Terrasschermen en bloembakken

Terrasschermen of bloembakken zijn denkbaar op plekken waar een terras direct grenst aan een weg voor permanent (gemotoriseerd) verkeer. De terrasschermen en bloembakken zorgen voor een duidelijke scheiding tussen rijbaan en de bezoekersruimte. Door regels vast te leggen over de plaatsing van deze voorwerpen wordt beoogt een rustig straatbeeld te behouden en de veiligheid van zowel bezoekers van terrassen, als overige weggebruikers te waarborgen.

 

Terrasschermen zijn toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • Terrasschermen moeten nagenoeg volledig transparant zijn. Het onderste deel tot 0,80m mag ondoorzichtig zijn.

 • Terrasschermen mogen het zicht op de etages en de toegangen van omliggende panden niet belemmeren.

 • Terrasschermen mogen op een gevelterras niet hoger zijn dan 2 meter.

 • Terrasschermen op een overig terras mogen niet hoger zijn dan 1,60 meter.

 • Terrasschermen moeten verplaatsbaar zijn.

 • Het realiseren van wind- en waterdichte terrasschotten met dak- en wandconstructies

 • is niet toegestaan

 • Er wordt geen verlichting aan terrasschermen aangebracht.

Bloembakken zijn toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • Bloembakken moeten verplaatsbaar zijn.

 • Er wordt geen verlichting aan terrasschermen aangebracht.

 • De hoogte mag maximaal 1.60m zijn, inclusief de beplanting.

 • Bloembakken mogen het zicht op de etages en de toegangen van omliggende panden niet belemmeren.

Parasols

Parasols mogen geplaatst worden wanneer voldaan is aan de volgende voorwaarden:

 • Parasols moeten in een uitgeklapte toestand met de onderkant van de volant zich op minimaal 2.20 meter hoogte bevinden.

 • De parasol moet zodanig geborgd zijn dat ook bij extreme weersomstandigheden de parasol blijft staan. Dreigt een parasol desondanks los te raken, dan moet deze onmiddellijk worden verwijderd.

 • Parasols moeten binnen de afgebakende terrassen blijven en mogen de ongehinderde doorgang, buurterras en/of rijbaan niet overlappen.

 • Aan de parasol mag geen winddoek worden opgehangen als daarmee de openbare orde en veiligheid in het geding komt.

 • Eén tint parasol per terrasdeel is toegestaan.

 • De kleur is afgestemd op de overige kleurstelling van het terrasmeubilair.

 • Er wordt geen verlichting aan de buitenkant van parasols aangebracht.

 • Gedurende de uren dat het terras niet wordt geëxploiteerd, moeten de verankerde parasols in ingeklapte stand staan en de losse parasols van het terras worden verwijderd.

 • Voor het verankeren van een parasol in de grond is een omgevingsvergunning nodig. Wanneer deze geplaatst wordt in de openbare ruimte, moet daarnaast toestemming worden gevraagd aan de gemeente.

Zonwering

Het plaatsen van een zonwering aan een gebouw is in principe vergunningsvrij. Als het gebouw een monument is of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht ligt, dan geldt deze uitzondering niet. In dat geval moet altijd een omgevingsvergunning voor het bouwen aangevraagd worden.

 

Een zonwering mag slechts geplaatst worden wanneer voldaan is aan de volgende voorwaarden:

 • Er mag alleen gebruik gemaakt worden van in- en uitdraaibare zonwering, die haaks op de gevel van de inrichting zijn aangebracht.

 • De zonwering moet zodanig geborgd zijn dat deze ook bij extreme weersomstandigheden blijft hangen. Dreigt de zonwering desondanks los te raken, dan moet deze onmiddellijk worden verwijderd.

 • Gedurende de uren dat het terras niet wordt geëxploiteerd, moet de zonwering omhoog worden gehaald.

 • De breedte van de zonwering mag maximaal gelijk zijn aan de breedte van de gevel van de inrichting.

 • De zonwering moet binnen de afgebakende terrassen te blijven en mag de ongehinderde doorgang, buurterras en/of rijbaan niet overlappen.

 • De kleur is afgestemd op de overige kleurstelling van het terrasmeubilair.

Tappunten op het terras, vlonders en dergelijke

Vlonders, vloerbedekking of een vloer in welke vorm dan ook op terrassen zijn niet toegestaan. Vaste dan wel mobiele tappunten op het terras zijn niet toegestaan, tenzij er sprake is van een terras binnen een evenement, welke getoetst is en hiervoor een ontheffing op grond van artikel 35 Alcoholwet is aangevraagd.

 

Terrasverwarming

Wanneer een verwarming aan de gevel wordt bevestigd, dan is een omgevingsvergunning bouwen nodig. Voor het plaatsen van losse terrasverwarming is geen omgevingsvergunning nodig. Wel zijn er een aantal voorschriften waaraan de terrasverwarming moet voldoen.

 

Voorschriften voor het gebruik van elektrische verwarmingstoestellen:

 • De apparaten zijn voorzien van een CE keurmerk.

 • Electrische verwarmingsarmaturen moeten geïnstalleerd en gebruikt worden volgens de voorschriften van de fabrikant.

 • De regels met betrekking tot de veiligheidsafstanden naar bouwwerken en de omgeving moeten volgens de voorschriften van de fabrikant worden gehanteerd.

Voorschriften voor het gebruik van verwarmingstoestellen op gas:

 • De apparaten zijn voorzien van een CE keurmerk.

 • Gasgestookte verwarmingstoestellen mogen alleen buiten of in goed geventileerde ruimten worden gebruikt.

 • Gasgestookte verwarmingstoestellen worden gebruikt volgens de voorschriften van de fabrikant.

 • De regels met betrekking tot de veiligheidsafstanden naar bouwwerken en de omgeving moeten volgens de voorschriften van de fabrikant worden gehanteerd.

 • De terrasverwarmingstoestellen mogen niet worden geplaatst in looppaden of nabij uitgangen en nooduitgangen.

Algemene regels voor meubilair

Het gevelbeeld in het centrum, wordt mede door het smalle straatprofiel snel aangetast, wat voor een rommelig beeld zorgt. Het uitgangspunt is dan ook dat per terras één thema of stijl toegepast wordt, om het rustige beeld te behouden. Het meubilair en de accessoires moeten daarom uitgevoerd worden in kwalitatief hoogstaand materiaal.

 • Het gewenste beeld voor de terrassen is hoogwaardig, harmonieus met de omgeving en transparant op een doorlopende openbare ruimte.

 • Het meubilair moet qua kleur passen binnen de kleurstelling in de directe omgeving. Felle en/of fluorescerende kleuren zijn niet toegestaan.

 • Het meubilair moet (brand)veilig zijn.

Terrasaccessoires

Accessoires zoals bestekkasten, plantenbakken en menu borden mogen alleen op het terras zelf geplaatst worden. Buiten de vergunde terrasruimte is het plaatsen van deze voorwerpen niet toegestaan.

8. Inrichting van het terras op eigen terrein

Naast terrassen op de weg zijn er ook terrassen gelegen op eigen grond dat geen openbare weg is. Een inrichting met een horecabestemming mag in principe de gehele ruimte op eigen terrein voor terras gebruiken. Of er een vergunningplicht is voor een dergelijk terras en of terrasvergunning kan worden verleend is geheel afhankelijk van de situatie ter plaatse. Hierbij wordt per inrichting bekeken of aan de regelgeving voldaan wordt.

 

Wel moet op de horeca-exploitatievergunning en de drank- en horecavergunning het terras worden aangegeven. Daarnaast is van belang om goed naar het bestemmingsplan te kijken om te bepalen welke mogelijkheden er zijn om het terras in te richten. Wordt het terras ingericht met voorwerpen waar een omgevingsvergunning voor moet worden aangevraagd, dan wordt deze getoetst aan de regels uit het bestemmingsplan. van toepassing en het Activiteitenbesluit.

9. Opslag van terrasmeubilair

Terrasmeubilair wordt bij voorkeur na sluitingstijd van het terras binnen de inrichting opgeslagen. Als het terrasmeubilair na sluitingstijd op het terras blijft staan, dan wordt het bij voorkeur gezekerd door middel van een kabel, ketting of anderszins om onbevoegde verplaatsing daarvan tegen te gaan. Dit om te voorkomend dat het terrasmeubilair na sluitingstijd door bezoekers kan worden gebruikt.

 

De exploitant is verantwoordelijk voor een nette en veilige opslag van terrasmeubilair buiten de openingstijden van het terras. In of bij de aanvraag om een terrasvergunning moet de exploitant vermelden op welke manier het terrasmeubilair wordt opgeslagen.

10. Reclame

In de Welstandsnota wordt benadrukt dat het in het centrum van de verschillende dorpen van belang is om zorgvuldig om te gaan met het straatprofiel in het centrum. Dit profiel wordt snel aangetast, waardoor bepaalde zaken voor een rommelig beeld kunnen zorgen.

 

Het beperken van reclame-uitingen op windschermen, parasols en zonneschermen komt de uitstraling van het centrum ten goede. Het is toegestaan de naam, het logo/beeldmerk van het horecabedrijf of een product dat wordt verkocht binnen de terrasafscheidingen en/of de randen van de parasols te voeren.

11. Onderhoud openbare ruimte

Openbare (nuts)voorzieningen die zich op of in de directe omgeving van het terras bevinden moeten altijd direct onbelemmerd toegankelijk zijn voor de gemeente en/of de beheerder van de betreffende (nuts)voorziening.

Wanneer op of in de directe omgeving van het terras onderhouds- of andere werkzaamheden moeten plaatsvinden, wordt het terras – voor zover dit naar het oordeel van de burgemeester de uitvoering van die werkzaamheden belemmert – voor de duur van de werkzaamheden niet gebruikt.

Voor zover de burgemeester oordeelt dat het nodig is voor het onbelemmerd uitvoeren van de werkzaamheden, wordt het terras door de exploitant, in overleg met de gemeente en/of de uitvoerder van de werkzaamheden, tijdig geheel dan wel gedeeltelijk ontruimd.

 

Als terrasmeubilair is geplaatst met vaste bevestigingspunten dan moet de exploitant zorgen dat dit meubilair verwijdert is en geen ongelukken plaatsvinden door onderbrekingen op de stoep.

12. Muziek en geluid

 

Het Activiteitenbesluit milieubeheer beschermt omwonenden tegen geluid afkomstig van horeca-inrichtingen. Zowel bestaande als nieuwe horeca-inrichtingen moeten zich in beginsel houden aan de standaard geluidsnormen van het Activiteitenbesluit.

 

In beginsel valt al het geluid dat door de inrichting wordt veroorzaakt, onder de geluidsnormen. Alleen het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terras dat aan de straat of een andere openbare ruimte is gelegen, mag bij het bepalen van het geluidsniveau buiten beschouwing worden gelaten.

Voor het stemgeluid van bezoekers op een verwarmd of overdekt terras gelden de standaard geluidsnormen wel. Als een terras is omsloten door bebouwing, dan zal het omgevingsgeluid doorgaans veel lager zijn. Stemgeluid van het terras zal dan eerder leiden tot overlast.

 

De terrasexploitant is verantwoordelijk voor de productie van geluid op het terras. Ondernemers hebben de mogelijkheden om geluidsoverlast te beperken door te letten op verantwoordelijk alcoholgebruik en het duidelijk zichtbaar maken van de huisregels en indien nodig hun gasten daarop te wijzen.

13. Paracommercie

In de gemeente Zundert zijn commerciële horecaondernemers en paracommerciële instellingen aanwezig. Paracommerciële instellingen zijn verenigingen en stichtingen die horeca-activiteiten ontplooien die los staan van hun hoofddoelstelling. Als niet helemaal duidelijk is welke horeca-activiteiten een paracommerciële instelling nu wel of niet mag uitvoeren, bestaat de kans op oneerlijke concurrentie. De gemeente Zundert wil deze kans zoveel mogelijk beperken.

In algemene zin is sprake van paracommercie als reguliere, commercieel-economisch opererende, bedrijven nadeel ondervinden van bedrijven/instellingen die onder aanzienlijk gunstigere voorwaarden kunnen functioneren. Bij vergunningen die verleend worden aan instellingen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve en sociaal-culturele aard worden hier voorschriften of beperkingen opgelegd. Aan deze instellingen is dan ook de zogenoemde ‘paracommerciële drank- en horecavergunning’ verleend, waarin andere voorwaarden gelden dan voor commerciële horecaondernemers.

 

Het is niet de insteek dat geen mogelijkheid geboden mag worden om buiten een inrichting bezoekers te bedienen, maar dit mag geen oneerlijke concurrentie opleveren voor de overige horeca binnen de gemeente Zundert. Bij paracommercie mogen enkele tafels worden geplaatst, maar dit mag er niet voor zorgen dat er een ingericht terras ontstaat. Dit kan per instelling anders zijn, omdat per instelling beoordeeld moet worden wanneer hier oneerlijke concurrentie ontstaat.

14. Handhaving

De terrasexploitant is verantwoordelijk voor de levendigheid en uitstraling van zijn terras. Hierbij houdt de exploitant rekening met de leefbaarheid en veiligheid op en rondom zijn terras. In samenwerking met de gemeente zorgt de terrasexploitant voor het behoud van deze kernwaarden. Hiervoor is nodig dat er duidelijke en handhaafbare uitvoeringsregels zijn waarop in geval van onduidelijkheden kan worden teruggevallen.

 

Bij terrassen op de openbare weg waar geen bediening is gelden dezelfde regels. De ondernemer blijft verantwoordelijk voor wat er op het terras gebeurd. De aanwezige leidinggevende van de inrichting moet optreden tegen bezoekers aan wie consumpties zijn verstrekt, ook al bevinden zij zich buiten het gedeelte dat in de exploitatievergunning is aangegeven als terras. Als bezoekers zich in de directe nabijheid van de inrichting bevinden, dan blijft de verantwoordelijkheid bij de leidinggevende van de inrichting liggen. Het gaat er toch om of je kunt stellen dat die gedraging van de bezoekers van de inrichting daadwerkelijk is toe te schrijven aan de horeca-inrichting.

 

De gemeente kan in dat geval een passende sanctie opleggen of zelfs besluiten het terras tijdelijk te sluiten of de vergunning in te trekken. Omdat een horecaondernemer met een terras te maken heeft met diverse regelingen (bestemmingsplan, Activiteitenbesluit, verordening) hangt de sanctie af van het kader waarin de sanctie plaatsvindt.

 

De exploitant zorgt ervoor dat hij de terrasvergunning nakomt. De gemeente faciliteert hierbij en houdt hierop toezicht door de inzet van de buitengewoon opsporingsambtenaren. De exploitant is als het gaat om het reilen en zeilen op en rond het terras altijd het eerste aanspreekpunt voor de gemeente, voor hulpdiensten en voor andere instanties, betrokkenen en belanghebbenden.

 

In het horecapand waar het terras bij hoort moeten verleende exploitatie-, terras- en Drank- en horeca-wetvergunningen altijd zichtbaar? aanwezig zijn, met daarbij behorende bijlagen. Dat is nodig om toezicht en handhaving eenvoudiger en effectiever te uitvoeren. Zijn deze documenten niet aanwezig, dan is dat op zichzelf ook een overtreding die tot handhaving kan leiden.

 

Binnen de gemeente voeren de buitengewoon opsporingsambtenaren het toezicht uit op de openbare ruimte en het gebruik daarvan. Naast de gemeente hebben de politie en de brandweer een taak als het gaat om de openbare orde en veiligheid. Aanwijzingen die door de brandweer en de politie worden gegeven moeten altijd en onmiddellijk worden opgevolgd.

15. Vergunningsprocedure

Een vergunning voor de exploitatie van een terras moet schriftelijk worden aangevraagd. Hiervoor is een aanvraagformulier ontwikkeld. Dit formulier moet volledig ingevuld worden samen met een duidelijke situatietekening (schaal 1:100) van het gewenste terras. Hierbij moet al het terrasmeubilair worden aangegeven. In het aanvraagformulier moeten gegevens over het meubilair en de overige aspecten die in hoofdstuk 7 genoemd zijn te worden ingevuld.

 

Binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag zal, indien de aanvraag voldoet aan alle wettelijke criteria en de beleidsregels, de vergunning worden afgegeven en verstuurd aan de aanvrager. Ook wordt de vergunning gepubliceerd, zodat belanghebbenden kennis kunnen nemen van het besluit.

 

Een terrasvergunning wordt niet voor onbepaalde tijd afgegeven indien deze zich op de openbare grond bevindt. Een van de redenen dat geen vergunning voor onbepaalde tijd kan worden aangevraagd is dat steeds kan worden beoordeeld of het gewenst is om het verzoek te honoreren. Dit is vooral van belang als de situatie ter plaatse wordt gewijzigd, zoals de herinrichting van de openbare ruimte. Daarnaast kunnen meerdere aanvragen om een terrasvergunning voor een bepaalde locatie binnen komen. Ook kan op een moment overmatige overlast ontstaan waardoor het niet langer gewenst is om een vergunning te verlenen c.q. de voorwaarden die aan de terrasvergunning zijn verstrekt moeten worden aangescherpt.

 

Een andere reden dat een vergunning niet voor onbepaalde tijd kan worden afgegeven is vanwege een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State op 2 november 2016. Het ging hier om een uitspraak in een zaak over een speelautomatenhal, die consequenties heeft voor vergunningverlening door gemeente bij zogenoemde schaarse vergunningen. Daar waar sprake is van een beperkt aantal vergunningen waarbij het aantal gegadigden het aantal vergunningen overtreft (de zogenoemde schaarse vergunningen) zijn vergunningen voor onbepaalde tijd in beginsel niet toegestaan.

 

Een terrasvergunning wordt voor vijf jaar verleend. Het eerste jaar zal een volledige aanvraag moeten worden ingediend. Een nieuwe vergunning of wijziging voor het terras moet daarnaast worden aangevraagd indien een wijziging in de terrasafmetingen, het geplaatste terrasmeubilair of een nieuwe exploitatievergunning nodig is.

 

In de terrasvergunning worden voorschriften en beperkingen verbonden, waaraan de horeca-exploitant zich moet houden. Wanneer dit niet gebeurd, kan dit consequenties hebben voor de terrasvoering.

16. Leges en grondgebruik

Voor de aanvragen van een terrasvergunning zijn leges verschuldigd. Daarnaast moet het terras op de horecaexploitatie- en Drank- en horecavergunning worden aangepast, indien de deze op eigen terrein nog niet staat vermeldt. Verschillende horecabedrijven binnen de gemeente Zundert hebben op basis van het ‘Uitvoeringsbesluit 2014 artikel 2:28.1 Algemene plaatselijke verordening Gemeente Zundert’ ambtshalve vrijstelling van het bepaalde in artikel 2:28 lid 1 van de APV. Als dit het geval is, dan volstaat een wijziging van de Drank- en horecavergunning.

Naast de leges voor de vergunningsaanvraag wordt door middel van een huurovereenkomst het gebruik van de grond in rekening gebracht voor het gebruik van een terras.

17. Overgangsrecht

Een bestaande gevestigde openbare inrichting met een geldige horecaexploitatievergunning op het moment van inwerkingtreding van deze beleidsregels heeft het recht op voortzetting van de exploitatie van dat terras op de wijze zoals die in de vergunning is vastgelegd voor de duur van de geldigheid van die vergunning.

 

Zaken die niet in een geldende horecaexploitatievergunning zijn vastgelegd vallen niet onder het overgangsrecht. Vanaf het moment dat dit nieuwe beleid is vastgesteld zijn deze nieuwe regels van toepassing voor aanvragen voor nieuwe, verlengingen en wijzigingen van bestaande(aflopende) terrasvergunningen, horeca-exploitatievergunningen en drank- en horecavergunningen.

18. Hardheidsclausule

Met deze beleidsregels wil het college duidelijkheid verschaffen over de regels, voorwaarden en criteria die van toepassing zijn op het voeren van een terras binnen de gemeente Zundert. In specifieke, bijzondere of onvoorziene omstandigheden kan het college dan wel de burgemeester besluiten van deze beleidsregels af te wijken.

19. Evaluatie

Dit terrassenbeleid is geen statisch document. Het is voor langere tijd bruikbaar en kent geen einddatum. Daarom is het belangrijk de vinger aan de pols te houden waar het gaat om de effectiviteit van dit beleid. Het voorliggende beleid wordt dan ook na het eerste terrasseizoen geëvalueerd. Bij die evaluatie worden alle relevante stakeholders (horeca, inwoners, hulpdiensten, etc.) betrokken.

 

20. Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: “Beleidsregels terrassen gemeente Zundert ” en treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking

Zundert, 3 mei 2022

Burgemeester en wethouders van Zundert

De secretaris

J.W.F. Compagne

de burgemeester

J.G.P. Vermue