Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
woensdag 8 juni 2022Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Hoek Luitertweg - Heischoorstraat” Klein Zundert

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat de gemeenteraad het bestemmingsplan “Hoek Luitertweg – Heischoorstraat” te Klein Zundert in haar vergadering van 10 mei 2022 gewijzigd heeft vastgesteld. Er is daarbij geen exploitatieplan vastgesteld.

 

Inhoud in het kort

Het bestemmingsplan maakt de realisatie van maximaal 3 ruimte voor ruimte-woningen mogelijk, waarvan twee rechtstreeks en één middels een wijzigingsbevoegdheid, op de hoek van de Luitertweg en Heischoorstraat in Klein Zundert. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te kunnen maken is dit bestemmingsplan in procedure gebracht.

 

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

Over het ontwerpbestemmingsplan zijn bij de gemeenteraad zienswijzen naar voren gebracht. Deze zienswijzen zijn beantwoord in de “Nota van zienswijzen” behorende bij dit bestemmingsplan. Naar aanleiding van de zienswijze van de Provincie Noord-Brabant zijn wijzigingen in de planregels doorgevoerd:

  • In artikel 11.2 (Wro zone – wijzigingsgebied) is de volgende bepaling toegevoegd onder h: “er dient een ruimte voor ruimte titel aangeschaft te worden voorafgaand aan het toepassen van onderhavige wijzigingsbevoegdheid”.

 

Verder zijn ambtshalve nog enkele wijzigingen in de planregels doorgevoerd:

  • In artikel 6.5.3 is de voorwaardelijke verplichting tot landschappelijke inpassing opnieuw geformuleerd en opgenomen. Deze was in het ontwerp-bestemmingsplan in artikel 10 opgenomen;

  • In artikel 6.2.2 is een bepaling opgenomen ten aanzien van de voorgevelrooilijn van de woningen.

 

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en bijbehorende stukken liggen van donderdag 9 juni 2022 tot en met donderdag 21 juli 2022 ter inzage in het Raadhuis aan de Markt 1 te Zundert. Voor het inzien kunt u twee werkdagen van tevoren een afspraak maken via tel. 076-599 5600. De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. De digitale versie van het bestemmingsplan is het juridisch bindende plan.

Beroep

Tegen het vaststellingsbesluit kan door iedereen beroep worden ingesteld, tenzij die persoon of organisatie én geen zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan én tevens geen persoonlijk, rechtstreeks belang heeft bij het besluit.

 

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage is gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van vrijdag 10 juni tot en met donderdag 21 juli 2022. Een beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep bevatten. Voor het in behandeling kunnen nemen van een beroep is een griffierecht verschuldigd.

 

Inwerkingtreding vaststellingsbesluit bestemmingsplan

Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. De werking van het besluit van de gemeenteraad wordt in dat geval opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.