Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
woensdag 15 juni 2022Ontwerpbesluit intrekking omgevingsvergunning, datum 16 mei 2017 op locatie Ettenseweg 70 BEDR in Rijsbergen

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, (Wabo) de verleende omgevingsvergunning, 1e fase milieu d.d. 16 mei 2017, op verzoek vanvergunninghouderin te trekken, voor de locatie: Ettenseweg 70 BEDR Rijsbergen.

Inzage

Het verzoek, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn met ingang van 16 juni tot en met 27 juli 2022 in te zien via de gemeente Zundert.

Zienswijzen

Binnen de inzage termijn kan een ieder, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Postbus 75, 5000 AB te Tilburg, info@omwb.nl. Het zaaknummer van de procedure is 2022-016041.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.