Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
woensdag 15 juni 2022Kennisgeving besluit aanvraag omgevingsvergunning op locatie Ettenseweg 70 BEDR in Rijsbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert hebben besloten om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen voor:

Adres

Ettenseweg 70 Rijsbergen, Foesenek Vleeskalveren B.V.

Omschrijving project

Omgevingsvergunning Wabo, bouwen en milieu, veranderen en exploiteren van bestaande vleeskalverenhouderij en aardbeienkwekerij (olo nr.5628697; omwb zaaknr. 2020-003890; gemeente zaaknr. Z20-007961).

De beschikking en de bijbehorende stukken zijn met ingang van 16 juni tot en met 27 juli 2022 in te zien via de gemeente Zundert.

Tot het einde van de inzagetermijn kunnen belanghebbenden beroep aantekenen tegen deze beschikking. Het beroepschrift moet in tweevoud ingediend worden bij de Rechtbank Zeeland-West Brabant, postbus 90006, 4800 PA Breda of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/ (DigiD noodzakelijk).

De dag nadat de beroepstermijn is verstreken, treedt de beschikking in werking. Het indienen van een beroepschrift stelt de werking van de beschikking niet uit.

Als u niet wil dat deze beschikking in werking treedt na afloop van de beroepstermijn, kan tijdens die termijn om een voorlopige voorziening worden verzocht. Dit verzoek kan worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De beschikking treedt in dat geval niet in werking voordat over dit verzoek is beslist.