Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
maandag 27 juni 2022Kennisgeving besluit aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de bedrijfsvoering en het bouwen van een nieuwe melkveestal op locatie Waaijenbergstraat 2a in Zundert

De gemeente Zundert heeft op 11 mei 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z21-005406 voor het wijzigen van de bedrijfsvoering en het bouwen van een nieuwe melkveestalop locatie Waaijenbergstraat 2a in Zundert. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

  • Milieu (vergunning)

Inzage

Heeft u vragen of wenst u het besluit in te zien, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nlo.v.v. publicatie besluit omgevingsvergunning Z21-005406 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600. De stukken liggen één dag na 28 juni 2022 gedurende zes weken ter inzage op het Raadhuis, Markt 1 in Zundert.

Procedure

Tegen de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit beroep instellen door een brief te sturen naar: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda of digitaal via www.rechtspraak.nl. De termijn voor het indienen van een beroepschrift start één dag na ter inzagelegging van de omgevingsvergunning en bedraagt 6 weken. Aan het indienen van een beroepschrift zijn kosten verbonden.

Zolang nog geen beslissing is genomen op het beroep blijft het besluit bijna altijd geldig. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over het besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Zie voor meer informatie: www.rechtspraak.nl. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.