Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
woensdag 29 juni 2022Ontwerp-bestemmingsplan ‘Goorbaan 5 en 9 te Zundert ’ ter inzage

 

Het plan gaat over de omzetting naar Wonen aan de Goorbaan 5 en een uitbreiding van het agrarisch bouwvlak van het boomteeltbedrijf aan de Goorbaan 9. Het college van B&W maakt bekend dat dit plan ter inzage wordt gelegd. Dit op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Terinzagelegging

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt van donderdag 30 juni 2022 tot en met woensdag 10 augustus 2022 ter inzage op het raadhuis. Voor het inzien van de stukken maakt u twee werkdagen van tevoren een afspraak via 076-599 5600. De stukken staan ook op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Zienswijze indienen

Een ieder kan tijdens de terinzagelegging een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen moeten gericht aan het college van B&W van de gemeente Zundert (Postbus 10.001,4880 GA Zundert). Uw zienswijze moet binnen de hiervoor genoemde termijn zijn ontvangen. Deze bevat ten minste uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak worden ingediend. U kunt hiervoor een afspraak maken via tel. 076 - 599 5600.