Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Plannen | overig
Publicatiedatum:
donderdag 12 november 2015Rampbestrijdingsplan vliegbases Gilze Rijen en Woensdrecht
De Voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant maakt namens het Algemeen Bestuur bekend, dat het Algemeen Bestuur op 5 november 2015 het Rampbestrijdingsplan vliegbases Gilze Rijen en Woensdrecht (versie november 2015) heeft vastgesteld. Het rampbestrijdingsplan treedt in werking op de eerste dag na deze bekendmaking.
Het rampbestrijdingsplan bevat het geheel van te nemen maatregelen tijdens de eerste uren van een ramp bij de vliegbases Gilze Rijen en Woensdrecht. Hetr rampbestrijdingsplan heeft in de periode van 23 juni 2015 tot en met 4 augustus 2015 ter inzage gelegen als bijlage bij de publicatie in het Blad gemeenschappelijke regelingen (bgr-2015, 115) en via de website van de veiligheidsregio www.veiligheidsregiomwb.nl. Er zijn door belanghebbenden in deze periode geen zienswijzen ingebracht.
Het rampbestrijdingplan met vaststellingsbesluit is als bijlage aan deze publicatie toegevoegd en u kunt het ook raadplegen via www.veiligheidsregiomwb.nl. Het document is openbaar, maar onder verwijzing naar artikel 10, lid 1, onder c en lid 2 onder e van de Wet openbaarheid van bestuur zijn plattegronden en persoonlijke gegevens van functionarissen achterwege gelaten.
Tegen het besluit tot vaststelling van een rampbestrijdingsplan is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
 
Oosterhout, 5 november 2015

De voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,

mr. P.G.A. Noordanus