Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 22 februari 2017
Postcode en huisnummer:
4881VN 118

Voornemen tot toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1a Wro, voor het vergroten van een bouwvlak, het verwijderen van de functieaanduiding "intensieve veehouderij" en toevoegen van de functieaanduiding "bomenteelt" op de locatie Achtmaalseweg 118 te Zundert.

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken bekend het voornemen te hebben om met toepassing van artikel 3.6 lid 1a van de Wet ruimtelijke Ordening (Wro) het bouwvlak te vergroten, de functieaanduiding "intensieve veehouderij" te verwijderen en de functieaanduiding "bomenteelt" toe te voegen op de locatie Achtmaalseweg 118 te Zundert.

Locatie

Achtmaalseweg 118 te Zundert

Terinzagelegging

Het ontwerp-besluit en het ontwerp-wijzigingsplan liggen gedurende 6 weken na de dag van deze bekendmaking ter inzage bij de gemeente Zundert, afdeling Ruimte (Bredaseweg 2 te Zundert).

Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn van terinzagelegging hun zienswijzen schriftelijk of mondeling naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingebracht bij de Afdeling Ruimte.