Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum:
dinsdag 26 juli 2022Verordening gemeentelijke onderscheidingen Zundert 2022

De raad van de gemeente Zundert;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 17-05-2022;

 

gehoord het advies van de Ronde d.d. 21-06-2022;

 

gelet op artikel 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

 • 1.

  Vast te stellen de verordening gemeentelijke onderscheidingen Zundert 2022

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

De gemeente Zundert kent de volgende onderscheidingen

 

 • 1.

  Ereburgerschap

 • 2.

  Penning van verdiensten

 • 3.

  Zundertse Pluim

 • 4.

  Jeugdlintje: de Zundertse uitblinker

Artikel 2 Criteria toekenning

 • 2.1

  Ereburgerschap

  • 2.1.1

   Het Ereburgerschap kan in zeer bijzondere gevallen worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan personen die

   • Op grond van een langdurige staat van dienst een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de Zundertse gemeenschap in brede zin en wiens bijdrage door persoonlijke inzet publieke herkenning en erkenning heeft verkregen;

   • Gedurende een reeks van jaren een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de beeldvorming van de gemeente in nationaal en/of internationaal verband door activiteiten op enigerlei gebied;

   • Zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Zundert, door het verrichten van een prestatie die van zeer grote betekenis is. Dit kan ook een prestatie op nationaal of internationaal, sportief, wetenschappelijk of cultureel gebied zijn. Deze personen hebben Zundert met hun prestatie op de kaart gezet.

  • 2.1.2

   De ereburger ontvangt hiervoor een uniek op maat gemaakt kunstwerk, een zilveren draaginsigne en een oorkonde.

 • 2.2

  Penning van verdiensten

  • 2.2.1

   De penning van verdiensten kan worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan personen die

   • Zich in belangrijke mate en op een breed maatschappelijk gebied verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Zundert of haar gemeenschap;

   • Zich op organisatorische of bestuurlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt met een belangrijke meerwaarde voor (grote) groepen in de Zundertse samenleving;

   • Langdurig en belangeloos hulp bieden aan Zundertse inwoner(s), die gezien hun omstandigheden daaraan behoefte hebben;

  • 2.2.2

   De persoon aan wie de penning van verdiensten is toegekend ontvangt hiervoor een zilveren legpenning, een zilveren draaginsigne en een oorkonde.

 • 2.3

  Zundertse Pluim

  • 2.3.1

   De Zundertse Pluim kan worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan Zundertse inwoners, verenigingen en stichtingen die

   • Een bijzondere prestatie hebben behaald op bijvoorbeeld cultureel of sportief gebied;

   • Een bijzondere prestatie of heldendaad hebben verricht ten behoeve van mensen of dieren;

  • 2.3.2

   De persoon aan wie de penning van verdiensten is toegekend ontvangt hiervoor een bronzen Pluim, een bronzen draaginsigne in de vorm van een pluim en een oorkonde. De vereniging of stichting ontvangt hiervoor een bronzen Pluim en een oorkonde.

 • 2.4

  Jeugdlintje – De Zundertse uitblinker

  • 2.4.1

   Het jeugdlintje kan worden toegekend aan Zundertse jongeren in de leeftijd tot 18 jaar die een bijzondere, onbaatzuchtige prestatie hebben geleverd voor de Zundertse samenleving of (één van) haar inwoners en daarbij een positief voorbeeld zijn voor anderen;

  • 2.4.2

   De geleverde prestatie of activiteit mag niet langer dan een jaar geleden hebben plaatsgevonden.

  • 2.4.3

   De jeugdige aan wie het jeugdlintje is toegekend ontvangt hiervoor een medaille en een oorkonde.

Artikel 3 Voordracht

 • 3.1

  Indiener

  Iedereen kan een voordracht indienen voor een gemeentelijke onderscheiding. Ook het gemeentebestuur kan hierin het initiatief nemen.

 • 3.2

  Ereburger, penning van verdiensten

  Een voordracht voor het ereburgerschap of penning van verdiensten kan worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Een voordracht dient schriftelijk gemotiveerd, eventueel met ondersteuningsbrieven, worden ingediend minimaal 4 maanden voor de gewenste uitreikingsdatum.

 • 3.3

  Zundertse Pluim

  Een voordracht voor een Zundertse Pluim kan worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Een voordracht dient te worden ingevuld op het formulier ‘nominatie Zundertse Pluim’. Indiening minimaal 2 maanden voor de gewenste uitreikingsdatum.

 • 3.4

  Jeugdlintjes

  Een voordracht voor een jeugdlintje kan worden ingediend bij de burgemeester. Een verzoek dient te worden ingevuld op het formulier ‘nominatie jeugdlintje’. Indiening minimaal 2 maanden voor de gewenste uitreikdatum.

Artikel 4 Besluitvorming

 • 4.1

  Ereburger

  Het college van burgemeester en wethouders besluit op een verzoek tot het ereburgerschap. Voor het besluit horen zij –vertrouwelijk- het presidium.

 • 4.2

  Penning van verdiensten

  Het college van burgemeester en wethouders besluit op een verzoek tot het toekennen van de penning van verdiensten. Het presidium wordt – vertrouwelijk- geïnformeerd.

 • 4.3

  Zundertse Pluim

  Het college van burgemeester en wethouders besluit op een verzoek tot het toekennen van de Zundertse Pluim.

 • 4.4

  Jeugdlintjes

  De burgemeester besluit op een verzoek tot toekenning van een jeugdlintje. Voor het besluit wordt het verzoek besproken in een bijeenkomst met de portefeuillehouder Jeugd, een afgevaardigde van de jongerenraad en een afgevaardigde van de jeugdraad.

 • 4.5

  Antecedentenonderzoek

  Een antecedentenonderzoek maakt onderdeel uit van de besluitvormingsprocedure, genoemd onder 4.1 t/m 4.3.

Artikel 5 Weigeringscriteria

Een gemeentelijke onderscheiding wordt niet toegekend als :

 • 5.1

  De persoon niet voldoet aan de criteria van artikel 2;

 • 5.2

  De persoon een Koninklijke Onderscheiding of andere onderscheiding heeft ontvangen voor dezelfde verdiensten;

 • 5.4

  De persoon niet van onbesproken gedrag is.

 • 5.5

  De persoon voor de verdiensten een marktconforme vergoeding ontvangt en de verdiensten niet exceptioneel uitstijgen boven de verwachte prestatie.

Artikel 6 Uitreiking

 • 6.1

  De burgemeester bepaalt, in overleg met de aanvrager, datum en tijdstip waarop de onderscheiding wordt uitgereikt;

 • 6.2

  De burgemeester reikt de onderscheiding uit. Bij diens afwezigheid reikt de plaatsvervanger de onderscheiding uit.

Artikel 7 Rechten en verplichtingen

Aan de toekenningen, zoals bedoeld in voorgaande artikelen, kunnen geen rechten worden ontleend en zijn geen verplichtingen verbonden.

Artikel 8 Register

Van elke toekenning van een onderscheiding wordt door het college aantekening gehouden in een register.

Artikel 9 Intrekking gemeentelijke onderscheiding

 • 9.1

  Indien zeer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan het college van B&W of de burgemeester besluiten de toegekende gemeentelijke onderscheiding in te trekken. Dit besluit wordt ingeschreven in het register zoals vermeld in artikel 8. Betrokkene wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

 • 9.2

  In geval van intrekking, als bedoeld in het eerste lid, dienen het kunstwerk, de draaginsignes en oorkondes te worden teruggegeven aan de gemeente Zundert.

Artikel 10 Intrekking oude regeling

De verordening tot regeling van de toekenning van gemeentelijke onderscheidingen van 09-11-2004 wordt ingetrokken met ingang van datum inwerkingtreding van de nieuwe verordening.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking één dag na de bekendmaking.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: verordening gemeentelijke onderscheidingen Zundert 2022.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 05-07-2022,

de raad voornoemd,

de griffier,

M.C.J.P. van Oosterwijk

de voorzitter,

J.G.P. Vermue