Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 12 juli 2017

bestemmingsplan "Verlengde Hofdreef, eerste herziening"

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 27 juni 2017 het bestemmingsplan "Verlengde Hofdreef, eerste herziening" ongewijzigd heeft vastgesteld. Er is geen exploitatieplan vastgesteld.

Planbeschrijving

In mei 2015 is door de gemeente Zundert het bestemmingsplan voor de Verlengde Hofdreef (nu Molenzicht genoemd) vastgesteld. Dit plan voorziet in de vestiging van bedrijven aan de rand van de kern Zundert, langs de inmiddels gerealiseerde Randweg. Het bestemmingsplan is gericht op de vestiging van bedrijven in de categorie 2 en 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Vestiging van zelfstandige kantoren en detailhandel (met uitzondering van ondergeschikte detailhandel) is met dit bestemmingsplan uitgesloten. Echter de gemeente wil een verplaatsing van een detailhandelsbedrijf in het buitengebied naar Molenzicht faciliteren. Naast dit concrete bedrijf zijn nog meer bedrijven bekend die op zoek zijn naar een meer geschikte nieuwe locatie.

De gemeente wil aan het concrete verzoek meewerken door op het bedrijventerrein Molenzicht hervestiging van volumineuze detailhandel mogelijk te maken. Daarvoor is een herziening van het vigerende bestemmingsplan Verlengde Hofdreef noodzakelijk. Daarnaast is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen in deze herziening om volumineuze detailhandel op Molenzicht toe te staan. Een van de voorwaarden die wordt gesteld is dat het moet gaan om een detailhandelsbedrijf die gevestigd is binnen de gemeente Zundert. Een nadere afweging blijft dan altijd mogelijk.

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 13 juli 2017 voor een ieder gedurende een periode van zes weken (tot en met woensdag 23 augustus 2017) ter inzage bij de gemeente, afdeling Ruimte (Bredaseweg 2 te Zundert). Het plan kan ook worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingebracht of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij of zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht tegen het ontwerp van het bestemmingsplan Verlengde Hofdreef, eerste herziening, op basis van artikel 6.13 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad, bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn door voornoemde doelgroep bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Het besluit van de gemeenteraad treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Zundert, 12 juli 2017