Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
andere beschikking
Publicatiedatum:
woensdag 3 augustus 2022Kennisgeving Wet geluidhinder: ontwerpbeschikking hogere grenswaarden gemeente Zundert

 

Burgemeester en wethouders van Zundert maken bekend dat zij ingevolge artikel 83 van de Wet geluidhinder voornemens zijn hogere grenswaarden vast te stellen vanwege verkeerslawaai inzake het project “Hofstede aan de Dreef, Achtmaalseweg 111” in Zundert.

 

Op de oost- en westgevel van de bestaande langgevelboerderij bedraagt de geluidbelasting vanwege de Achtmaalseweg 53 dB. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt daarmee overschreden met 5 dB, maar de maximaal te verlenen hogere waarde (53 dB) wordt niet overschreden. Voor de nieuw te bouwen woningen geldt dat, wanneer een minimale afstand van 32 meter wordt aangehouden ten opzichte van de wegas van de Achtmaalseweg, de geluidbelasting maximaal 53 dB bedraagt vanwege de Achtmaalseweg. De maximaal te verlenen hogere waarde (53 dB) wordt daarmee niet overschreden.

 

De geluidbelasting vanwege de Achtmaalseweg bedraagt maximaal 57 dB ter plaatse van de noordgevel van de bestaande langgevelboerderij. De maximaal te verlenen hogere waarde van 53 dB wordt zodoende overschreden ter plaatse van de noordgevel van de langgevelboerderij, waardoor het toepassen van een ‘dove’ gevel noodzakelijk is. In het bestemmingsplan is hiertoe een aanduiding ‘Specifieke bouwaanduiding – dove gevel’ opgenomen. Nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels van de langgevelboerderij en naar de toe te passen maatregelen is noodzakelijk, waarbij analoog aan de systematiek voor geluidsanering van bestaande woningen wordt gestreefd naar een binnenwaarde van 38 dB.

 

Het besluit tot vaststelling van de hogere grenswaarden wordt voorbereid overeenkomstig afdeling 3.4 van de AWB (Algemene Wet Bestuursrecht). Hiervoor is een ontwerpbeschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder opgesteld. De ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken ligt met ingang van 4 augustus 2022 gedurende zes weken (tot en met 14 september) ter inzage in het Raadhuis aan Markt 1 in Zundert. Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Deze moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert.