Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
delegatie- of mandaatbesluit
Publicatiedatum:
vrijdag 2 september 2022Bijzonder mandaatbesluit wegslepen voertuigen Bloemencorso 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

 

gelezen het bepaalde in artikel 170, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders bevoegd is tot het wegslepen en in bewaring stellen van voertuigen;

 

overwegende

 

 • dat de collegebevoegdheden omtrent het wegslepen van voertuigen gemandateerd zijn aan de gemeentesecretaris en de directie;

 • dat in de praktijk zorgvuldige én zeer snelle besluitvorming vereist is om te waarborgen dat de continuïteit tijdens Bloemencorso 2022 wordt gewaarborgd;

 • dat de door de burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders geen besluiten mogen nemen over het wegslepen van voertuigen;

 • dat het derhalve wenselijk is om deze bevoegdheid te mandateren tijdens bloemencorso 2022 aan deze functionarissen; gelet op artikel 160, eerste lid sub a van de Gemeentewet, de artikelen 10:3 juncto 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 130, 164, 170 en 174 van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wegsleepverordening gemeente Zundert 2016,

besluit:

 • 1.

  de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders van de gemeente Zundert te mandateren om gebruik te maken van de wegsleepbevoegdheid in de daarvoor in aanmerking komende gevallen van zondag 28 augustus 2022 tot en met woensdag 7 september 2022 voor de verkeersmaatregelen die betrekking hebben op het evenement Bloemencorso, voor:

  • a.

   het (laten) overbrengen van op de weg staande voertuigen en het in bewaring (laten) stellen als bedoeld in artikel 170, eerste lid van de Wegenverkeerswet;

  • b.

   op grond van artikel 5:29, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht juncto artikel 5 van het Besluit wegslepen van voertuigen proces verbaal op te maken inzake het doen meevoeren en opslaan van het voertuig als mede van de aangetroffen toestand van het weg te slepen voertuig.

 • 2.

  Dit besluit te publiceren.

 • 3.

  Dit besluit in werking te laten treden met ingang van de dag volgende op die van de openbare bekendmaking.

Aldus besloten in de vergadering van 30-08-2022

Burgemeester en wethouders van Zundert,

de secretaris,

drs. J.W.F. Compagne

de burgemeester,

J.G.P. Vermue