Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum:
woensdag 14 september 2022Verkeersbesluit instellen eenrichtingsverkeer ter hoogte van Molenzicht 3 te Zundert

ONS KENMERK: Z22-004909

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

 

Gelet op

• Artikel 18 eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW1994) zijn burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten in de gemeente Zundert.

• Artikel 15, eerste lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of dit wordt gewijzigd.

 

Grondslag

Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WVW1994 en artikel 21 van het BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:

a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;

c. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Op basis van bovenstaande overweging en met inachtneming van:

• de Wegenverkeerswet 1994;

• het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

• uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

• het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

• de Algemene wet bestuursrecht;

• het verkeersbordenboek (VNVF);

• Algemeen mandaat-, volmacht-, en machtigingsbesluit gemeente Zundert 2021.

 

Motivering en belangenafweging

Overwegende dat:

• het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert op 15 februari 2022 een besluit nam om het eenrichtingsverkeer op bedrijventerrein Molenzicht te wijzigen (Gemeenteblad nr. 64649);

• dit besluit werd genomen nadat de bedrijven op het bedrijventerrein hierover schriftelijk waren geïnformeerd;

• er geen reacties zijn ontvangen op dit voorgenomen besluit;

• de verkeersmaatregelen na het verstrijken van de bezwaartermijn zijn uitgevoerd;

• in juni 2022 een melding werd ontvangen van een bedrijf over het eenrichtingsverkeer;

• dit bedrijf de informatiebrief van de gemeente op onverklaarbare wijze had gemist, en problemen ondervond van het gewijzigde eenrichtingsverkeer;

• bij de bouw van het bedrijfsgebouw aan Molenzicht nr. 3 namelijk rekening was gehouden met de toen aanwezige route van het eenrichtingsverkeer;

• het bedrijf via de nieuwe route van het eenrichtingsverkeer niet bereikbaar is voor vrachtverkeer;

• het vrachtverkeer hierdoor noodgedwongen tegen het eenrichtingsverkeer inrijdt;

• het niet wenselijk is om de situatie weer terug te draaien, gelet op de eerder genoemde belangen het besluit van 15 februari 2022;

• in overleg met de politie gekeken is hoe de situatie het beste opgelost kan worden;

• de situatie op het bedrijventerrein overzichtelijk is, er weinig bedrijven zijn gelegen in de buurt van Molenzicht nr. 3 en gedeeltelijk tweerichtingsverkeer niet tot zeer gevaarlijke verkeerssituaties zal leiden;

• het daarom wenselijk is om het eenrichtingsverkeer 70 meter verderop in te laten gaan;

• het tegemoetkomende verkeer geattendeerd wordt op verkeer in twee richtingen door middel van een waarschuwingsbord;

• de in dit genoemde verkeersbesluit genoemde weg in eigendom, beheer en onderhoud van de gemeente Zundert zijn;

• de in dit genoemde verkeersbesluit beschreven weg binnen de bebouwde kom van de kern Zundert liggen;

• het treffen van een of meerdere verkeersmaatregelen een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee eenieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van de betrokkenen te blijven;

• er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste verkeersmaatregelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Mede gelet op

• Gelet op artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de politie inzake de handhaafbaarheid. De politie heeft op 5 september 2022 positief geadviseerd. Handhaving vindt plaats in het kader van routinematige activiteiten en kan, gelet op de prioritering van de politietaken, ook plaatsvinden door de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente Zundert die daartoe bevoegd zijn.

• Gelet op artikel 26 van het BABW wordt dit besluit bekendgemaakt door op de in de artikelen 5 onderscheidenlijk 6 van de Bekendmakingswet bepaalde wijze. Het verkeersbesluit wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad.

 

Besluit

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten:

1. Tot het instellen van eenrichtingsverkeer op bedrijventerrein Molenzicht, ter hoogte van nr. 3 door plaatsing van verkeersbord C2 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens;

2. Tot het plaatsen van een onderbord met de tekst ‘na 70 meter’ onder het bestaande verkeersbord C2 ter hoogte van de aansluiting met de Kringgreppel, waardoor over een lengte van 70 meter verkeer in twee richtingen wordt toegestaan;

3. De maatregelen zijn weergegeven op de bij dit besluit horende situatietekening met kenmerk ZD22049432.

 

Zundert, 13 september 2022

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Zundert,

namens dezen,

drs. A.I.J. Wagemans,

directeur

 

Bijlage

Situatietekening met kenmerk ZD22049432.

Bron afbeelding: Geo Obliek, Slagboom en Peeters luchtfotografie.

 

Rechtsbescherming

Bezwaar

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Zorg dat u binnen zes weken na de datum van publicatie van het besluit bezwaar maakt. Anders kunnen wij uw bezwaar niet meer behandelen.

U kunt uw bezwaarschrift op papier bij ons inleveren. Het is niet mogelijk om per e-mail bezwaar te maken. U schrijft een brief met minimaal de volgende onderdelen:

1. Uw naam en adres

2. Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft

3. Tegen welk besluit u bezwaar maakt

4. Kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt

5. Waarom u daartegen bezwaar maakt

6. Uw handtekening

U stuurt uw bezwaarschrift naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. U kunt het bezwaarschrift ook bij de receptie van het gemeentehuis inleveren.

U kunt de rechter vragen om voorlopig te oordelen

Het besluit treedt in werking de dag na de datum van publicatie of de dag na afloop van de bezwaartermijn. Het besluit blijft bijna altijd gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over ons besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Meer informatie vindt u op: www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed.

Aanvragen

U kunt de voorlopige voorziening op twee manieren aanvragen:

1. Digitaal via www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed > Meer over een voorlopige voorziening > Verzoek indienen > Rechtbanken;

2. U stuurt een brief naar: De voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Kosten

U betaalt zelf de kosten voor het aanvragen van een voorlopige voorziening. Op www.rechtspraak.nl leest u wat u betaalt. U gaat hiervoor naar > Uw situatie > Griffierecht berekenen > Bestuursrecht.

Heeft u nog vragen?

Wilt u meer weten over het maken van bezwaar? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris(sen) van de commissie voor de bezwaarschriften. U kunt bellen naar telefoonnummer 076-599 56 00 of mailen naar gemeente@zundert.nl.