Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 15 februari 2017
Postcode en huisnummer:
4881VB 34

Kennisgeving Wet geluidhinder: ontwerpbeschikking hogere grenswaarden gemeente Zundert

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van Zundert maken bekend dat zij ingevolge artikel 83 van de Wet geluidhinder voornemens zijn hogere grenswaarden vast te stellen vanwege verkeerslawaai inzake het project Prinsenstraat te Zundert. De overschrijding van de voorkeursgrenswaarde treedt op ter plaatse van de bebouwing, die aan de zijde van de Prinsenstraat opgericht wordt. Wij hebben uit de rapportage herleid dat de geluidbelasting vanwege de Prinsenstraat in het jaar 2025 maximaal 58 dB bedraagt. De voorkeursgrenswaarde wordt zodoende met maximaal 10 dB overschreden. De maximaal te verlenen hogere waarde wordt niet overschreden.

Het besluit tot vaststelling van de hogere grenswaarden wordt voorbereid overeenkomstig afdeling 3.4 van de AWB (Algemene Wet Bestuursrecht). Hiervoor is een ontwerpbeschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder opgesteld. De ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken ligt met ingang van 16 februari 2017 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentekantoor op de Bredaseweg 2 te Zundert, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.30 uur.

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Deze moeten worden gericht aan ons college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert.