Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
woensdag 28 september 2022Kennisgeving Ontwerpbeschikking Wabo, omgevingsvergunning, uitgebreide procedure voor de aspecten bouw en milieu op locatie Helstraat 8 in Achtmaal

Burgemeester en wethouders zijn van plan om, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, vergunning te verlenen voor:

Adres: Helstraat 8 Achtmaal

Omschrijving project: Omgevingsvergunning, aspecten bouwen en milieu, voor uitbreiden van bestaande melkrundveehouderij met nieuwe stal en monovergister (OLO-nummer: 6476375; OMWB zaaknummer: 2021-049347).

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn gedurende 6 weken, vanaf donderdag 29 september tot en met 9 november 2022 in te zien via de gemeente Zundert.

Zienswijzen

Binnen de inzage termijn kan een ieder een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aande Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), Postbus 75, 5000 AB, Tilburg (onder vermelding van omwb zaaknr. 2021-049347). Zienswijzen digitaal indienen is ook mogelijk via: info@omwb.nl.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.