Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 1 november 2017

Ontwerp-bestemmingsplan Business Centre Treeport

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat het ontwerp-bestemmingsplan Business Centre Treeport ter inzage wordt gelegd.

Inhoud in het kort

Het bestemmingsplan staat de gefaseerde ontwikkeling van een thematisch bedrijventerrein voor boomteelt van circa 52 hectare toe in het gebied gelegen ten noorden van Transportzone Meer (B) en ten westen van de A16. De eerste fase omvat circa 20 hectare en de tweede fase 19 hectare aan netto uitgeefbare gronden.

De ontwikkeling van het Business Centre Treeport vindt haar oorsprong in het gegeven dat de boomteeltsector één van de belangrijkste economische sectoren is in de grensoverschrijdende regio. In de regio rond Zundert en de aangrenzende Vlaamse regio Hoogstraten zijn honderden boomteeltbedrijven gevestigd. Om de boomteeltsector in de regio concurrerend te houden met andere handelscentra in Europa is verdergaande samenwerking nodig. Een belangrijk onderdeel van deze samenwerking is het creëren van een thematisch bedrijventerrein dat volledig gelieerd is aan de boomteeltsector. De bedrijven op het bedrijventerrein moeten een bijdrage leveren aan de groei van de sector in de regio. Doordat diverse ‘aan boomteelt gelieerde bedrijven’ geclusterd worden op één terrein ontstaat er kruisbestuiving, wat leidt tot nieuwe ideeën, innovatieve concepten, samenwerking en schaalvoordelen. Innovaties op het gebied van duurzaamheid en product- en procesontwikkeling helpen de sector vooruit. Naast het accommoderen van gevestigde partners uit de keten wordt er ook ruimte geboden aan andere partners uit de sector (onder andere afnemers) en aan boomteelt gelieerde bedrijvigheid. Voorbeelden van aan boomteelt gelieerde bedrijfstakken die passend zijn op het BCT zijn: een beurs- en congresgebouw, biobased en energie, agrologistiek en –handel, ontwikkeling, onderwijs en onderzoek, toeleveranciers en dienstverlening.

In het bestemmingsplan is de eerste fase van het thematisch bedrijventerrein voorzien van een eindbestemming. Voor de tweede fase is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Binnen de eerste fase is ook het beurs- en congresgebouw gesitueerd. Daarnaast wordt er een drietal windmolens mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan.

Dit ontwerp-bestemmingsplan wordt vooruitlopend op de (uitkomsten/resultaten van de) PlanMER ten behoeve van het totale project Windenergie A16 (project uitgevoerd door de provincie Noord-Brabant) ter inzage gelegd. De resultaten van de PlanMER worden uiteindelijk verwerkt in het definitieve bestemmingsplan dat wordt aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling.

Crisis- en herstelwet

Op de voorbereiding en het te nemen besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat onder meer bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Crisis- en herstelwet is te raadplegen op www.wetten.overheid.nl.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij behorende stukken ligt met ingang van 2 november 2017 tot en met 13 december 2017 tijdens openingstijden ter inzage bij de gemeente locatie Bredaseweg 2 te Zundert. Het plan kan ook worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en/of via onze eigen internetsite www.zundert.nl.

Zienswijze

Gedurende bovenstaande termijn kan eenieder mondeling of bij voorkeur schriftelijk zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Degene die een mondelinge reactie wil geven, kan dat doen na het maken van een afspraak (076-596 98 04).

Vervolgprocedure

Als de ter inzage termijn voorbij is, wordt aan de gemeenteraad een voorstel gedaan tot vaststelling van het bestemmingsplan Business Centre Treeport. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. In het vervolg van de procedure komt het bestemmingsplan nogmaals ter inzage te liggen als (eventueel gewijzigd) vastgesteld bestemmingsplan. De mogelijkheid bestaat dan nog om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.