Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
delegatie- of mandaatbesluit
Publicatiedatum:
dinsdag 1 november 2022Algemeen Delegatiebesluit gemeente Zundert 2022

De raad van de gemeente Zundert;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26-07-2022

 

gehoord het advies van de Ronde d.d. 13-09-2022;

 

gelet op de betreffende bepalingen in de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit:

 

vast te stellen het

 

Algemeen delegatiebesluit gemeente Zundert 2022

Artikel 1 Begrippen

 • 1.

  College: het bestuursorgaan college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

 • 2.

  Raad: het bestuursorgaan gemeenteraad van de gemeente Zundert.

Artikel 2 Algemene wet bestuursrecht

 • 1.

  Aan het college wordt de bevoegdheid, als bedoeld in artikel 4:18 van de Algemene wet bestuursrecht, overgedragen om de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom vast te stellen voor dwangsommen die de raad verbeurt;

 • 2.

  Aan het college wordt de bevoegdheid, als bedoeld in artikel 4:20 van de Algemene wet bestuursrecht, overgedragen tot het beslissen inzake het terugvorderen van de door de raad onverschuldigd betaalde dwangsommen.

Artikel 3 Wegenwet

Aan het college wordt de bevoegdheid, als bedoeld in artikel 9 lid 1 van de Wegenwet, overgedragen om binnen de gemeente Zundert gelegen wegen aan het openbaar verkeer te onttrekken.

Artikel 4 Wet open overheid

 • 1.

  Aan het college worden de bevoegdheden, als bedoeld in artikel 4.1 van de Wet open overheid, overgedragen om verzoekers te verzoeken tot nadere precisering van verzoeken welke zijn gericht tot de raad en, wanneer daaraan niet wordt meegewerkt, te besluiten de verzoeken niet te behandelen.

 • 2.

  Aan het college wordt de bevoegdheid, als bedoeld in artikel 4.3 van de Wet open overheid, overgedragen om te beslissen op verzoeken om informatie welke zijn gericht tot de raad.

 • 3.

  Aan het college wordt de bevoegdheid, als bedoeld in artikel 4.7 van de Wet open overheid, overgedragen om een of meer contactpersonen aan te wijzen ter beantwoording van vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie welke zijn gericht tot de raad.

Artikel 5 Wet vervoer gevaarlijke stoffen

Aan het college wordt de bevoegdheid, als bedoeld in artikel 24 lid 2 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, overgedragen tot het aanwijzen van op zijn grondgebied gelegen wegen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Artikel 6 Wet basisregistratie adressen en gebouwen

 • 1.

  Aan het college wordt de bevoegdheid, als bedoeld in artikel 6 lid 1 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, overgedragen tot het vaststellen van de openbare ruimte en het toekennen van nummeraanduidingen aan de op het grondgebied van de gemeente gelegen verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen;

 • 2.

  Aan het college wordt de bevoegdheid, als bedoeld in artikel 6 lid 2 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, overgedragen tot het vaststellen van de standplaatsen en ligplaatsen;

 • 3.

  Aan het college wordt de bevoegdheid, als bedoeld in artikel 6 lid 3 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, overgedragen tot het vaststellen van de afbakening van panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen.

Artikel 7 Wegenverkeerswet

Aan het college wordt de bevoegdheid, als bedoeld in artikel 20a lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994, overgedragen tot het vaststellen van de grenzen van de bebouwde kom of kommen van de gemeente.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking na de dag van publicatie onder gelijktijdige intrekking van het Algemeen Delegatiebesluit Gemeente Zundert 2012.

Artikel 9 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als Algemeen delegatiebesluit gemeente Zundert 2022.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 27-09-2022

de raad voornoemd,

de griffier,

M.C.J.P. van Oosterwijk

de voorzitter,

J.G.P. Vermue