Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
andere beschikking
Publicatiedatum:
woensdag 16 november 2022Kennisgeving Wet geluidhinder: ontwerpbeschikking hogere grenswaarden gemeente Zundert

Burgemeester en wethouders van Zundert maken bekend dat zij ingevolge artikel 83 van de Wet geluidhinder voornemens zijn hogere grenswaarden vast te stellen vanwege verkeerslawaai inzake het project “Ruimte voor Ruimte Bredaseweg ongenummerd naast nummer 24 te Zundert”.

Voor de ontwikkeling wordt de voorkeursgrenswaarde voor het wegverkeerslawaai van 48 dB overschreden. De geluidsbelasting vanwege de Bredaseweg bedraagt ten hoogste 58 dB en van de Hofdreef ten hoogste 54 dB op de grens van het bouwvlak. De ten hoogste toelaatbare grenswaarde van 63 dB wordt niet overschreden.

Het besluit tot vaststelling van de hogere grenswaarden wordt voorbereid overeenkomstig afdeling 3.4 van de AWB (Algemene Wet Bestuursrecht). Hiervoor is een ontwerpbeschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder opgesteld. De ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken ligt met ingang van 17 november 2022 gedurende zes weken (tot en met 28 december) ter inzage in het Raadhuis aan Markt 1 in Zundert. Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Deze moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert.