Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 15 februari 2017
Postcode en huisnummer:
4885KK 16

Voornemen tot toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1a Wro, gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid binnen het bestemmingsplan "Ruimte voor ruimte woningen Nieuwmoerseweg te Achtmaal" en de bestemming te wijzigen naar "Wonen"

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken bekend het voornemen te hebben om met toepassing van artikel 3.6 lid 1a van de Wet ruimtelijke Ordening (Wro) gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid binnen het bestemmingsplan "Ruimte voor ruimte woningen Nieuwmoerseweg te Achtmaal" en de bestemming te wijzigen naar "Wonen"

Locatie

Nieuwmoerseweg te Achtmaal.

Terinzagelegging

Het ontwerp-besluit en het ontwerp-wijzigingsplan liggen gedurende 6 weken na de dag van deze bekendmaking ter inzage bij de gemeente Zundert, afdeling Ruimte (Bredaseweg 2 te Zundert).

Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn van terinzagelegging hun zienswijzen schriftelijk of mondeling naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingebracht bij de Afdeling Ruimte.