Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
donderdag 23 november 2017

Ontwerp-verkeersbesluit opheffen bushaltes Markt en Bredaseweg te Zundert

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

op 21 november 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten voor het verwijderen van de bushaltes in de Bredaseweg de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV) te hanteren;

in 2007 het Masterplan Centrumvisie fase II door de gemeenteraad is vastgesteld;

in 2009 de uitwerking van de Centrumvisie door de raad is vastgesteld en de herinrichting van de Molenstraat als fietsstraat en het instellen van eenrichtingsverkeer in de Molenstraat onderdeel van deze uitwerking is;

in 2018 wordt gestart met de herinrichting van de Molenstraat;

vanwege het instellen van eenrichtingsverkeer in de Molenstraat de bus in één rijrichting gebruik kan maken van de Molenstraat, waardoor het niet mogelijk is om twee bushaltes in de Molenstraat tegenover elkaar aan te leggen en reizigers niet op dezelfde locatie kunnen in- en uitstappen;

de Provincie verantwoordelijk is voor het busvervoer in West-Brabant en de operationele werkzaamheden in een concessie tot het jaar 2022 heeft uitbesteed aan Arriva;

de gemeente Zundert gesprekspartner is van Arriva en de Provincie bij het bepalen van de dienstregeling en busroutes, maar hierin geen beslissingsbevoegdheid heeft;

in overleg met Arriva is besloten de busroutes in Zundert aan te passen waarbij als alternatief voor de Molenstraat de lijnbus door de Willem Passtoorsstraat en Veldstraat en de buurtbus door de Meirseweg en Burgemeester Manderslaan gaat rijden;

vanaf 10 december 2017 de nieuwe dienstregeling van 2018 van kracht is en daarom in overleg met Arriva is besloten vanaf die datum met de lijnbus de nieuwe busroutes te rijden;

in de Willem Passtoorsstraat, Veldstraat, Meirseweg en Burgemeester Manderslaan nieuwe (buurt)bushaltes worden aangelegd;

als gevolg van de nieuwe busroute en (buurt)bushaltes de bestaande bushaltes in de Bredaseweg verwijderd kunnen worden;

de Bredaseweg in beheer en onderhoud is van de gemeente Zundert en in de bebouwde kom van Zundert ligt; de Bredaseweg een erftoegangsweg type I is met een bijbehorende maximale snelheid van 30 km/uur;

het wenselijk is voor het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer de bushaltes in de Bredaseweg te verwijderen;

overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg is gepleegd over de handhaafbaarheid van de maatregelen met verkeersfunctionaris de heer H. Tuerlings namens de korpschef van de eenheid Zeeland-West-Brabant;

het treffen van de verkeersmaatregelen een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste verkeersmaatregelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht.

BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend voornemens te zijn:

  • 1.

    door middel van het verwijderen van het bord L03 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en de bijbehorende blokmarkering de bushaltes in de Bredaseweg op te heffen.

Zundert, 21 november 2017

Burgemeester en wethouders van Zundert

de secretaris

drs. A.W.A.M. Broos

de burgemeester

L.C. Poppe-de Looff

Zienswijze

Het voorgenomen verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na de dag van bekendmaking in de Staatscourant ter inzage bij de gemeente Zundert, afdeling Ruimte (Bredaseweg 2 te Zundert).

Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn van terinzagelegging hun zienswijzen schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht naar het College van burgemeester en wethouders van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingebracht bij de Afdeling Ruimte.