Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
woensdag 23 november 2022Bestemmingsplan ‘Prinsenstraat, fase 3’ (Tuinderij) ongewijzigd vastgesteld

Het gaat om een plan voor de realisatie van maximaal 80 woningen in het gebied tussen de Veldstraat en de randweg (N368) in Zundert. Dit plan is door de gemeenteraad op 15 november 2022 ongewijzigd vastgesteld. Dit maakt het college van B&W bekend.

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit, en de bijbehorende stukken liggen van donderdag 24 november 2022 tot en met donderdag 5 januari 2023 tijdens openingstijden ter inzage op het raadhuis. Voor het inzien van de stukken maakt u twee werkdagen van tevoren een afspraak via 076-599 5600. Het plan is ook te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl met het plannummer: NL.IMRO.0879.BPPrinsenstraatF3-VS01.

Beroep

Tegen het vaststellingsbesluit kan door iedereen beroep worden ingesteld, tenzij die persoon of organisatie én geen zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan én tevens geen persoonlijk, rechtstreeks belang heeft bij het besluit.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop de stukken ter inzage zijn gelegd. Een beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep bevatten. Voor het in behandeling kunnen nemen van een beroep is een griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan de indiener in de beroepstermijn een verzoek tot voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De werking van het besluit van de gemeenteraad wordt in dat geval opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.