Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
donderdag 24 november 2022Publicatie voorgenomen verkoop

Als gevolg van het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (Didam) moeten overheidslichamen, gelet op het gelijkheidsbeginsel en transparantiebeginsel, vooraf kennisgeven van het voornemen om onderhands een overeenkomst aan te gaan waarbij sprake is van de verkoop/uitgifte van onroerende zaken en/of zakelijke rechten.

 

De gemeente Zundert is voornemens een perceel grond aan de Breedschotsestraat, kadastraal bekend gemeente Rijsbergen, sectie K, nummer 289, groot circa 1.212 m² te verkopen aan Enexis Netbeheer B.V. voor het realiseren van een verdeelstation.

 

Als enige netbeheerder van het stroomnetwerk in de gemeente Zundert, is Enexis Netbeheer B.V. de enige serieuze gegadigde. Gelet op het voorgaande is gemeente Zundert van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria alleen Enexis Netbeheer B.V. in aanmerking komt voor het aangaan van de koopovereenkomst voor voornoemde locatie te Rijsbergen en de uitgifte kan plaatsvinden zonder bredere selectieprocedure. Ten overvloede wordt erop gewezen dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid toekomt. Volstaan wordt met deze voorafgaande bekendmaking.

 

Indien u bezwaren heeft tegen de hiervoor bedoelde gronduitgifte, dient u dit binnen 20 (twintig) kalenderdagen (vervaltermijn) na publicatie van deze aankondiging kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan gemeente@zundert.nl o.v.v. ‘verkoop grond Breedschotsestraat te Rijsbergen’.

 

Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht, vervalt het recht tegen voornoemde op te komen en zal gemeente Zundert deze grond verkopen en leveren aan Enexis.