Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 6 december 2017

Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan “Corsobouwplaats Prinsenstraat”

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 31 oktober 2017 het bestemmingsplan ”Corsobouwplaats Prinsenstraat” (gewijzigd) heeft vastgesteld. Er is daarbij geen exploitatieplan vastgesteld.

 

Korte omschrijving van het plan

Het bestemmingsplan biedt een juridisch-planologisch kader voor de ontwikkeling van een corsobouwplaats voor twee buurtschappen, te weten Veldstraat en ’t Stuk.

Wijzigingen

Over het ontwerp-bestemmingsplan zijn bij de gemeenteraad zienswijzen naar voren gebracht, welke zijn beantwoord in een nota van zienswijzen. Mede naar aanleiding van de zienswijzen zijn, zoals ook aangegeven in voornoemde nota, bij de vaststelling wijzigingen in het bestemmingsplan aangebracht ten opzichte van het ontwerp.

 

Terinzagelegging

Het vastgestelde bestemmingsplan met daarbij behorende stukken ligt met ingang van donderdag 7 december 2017 tot en met donderdag 18 januari 2018 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage op het gemeentekantoor aan de Bredaseweg 2 te Zundert. Het plan is ook raadpleegbaar via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en via de gemeentelijke website.

 

Beroep

Tegen het vaststellingsbesluit kan door een belanghebbende, die over het ontwerp-bestemmingsplan tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, beroep worden ingesteld. Een belanghebbende die over het ontwerp geen zienswijze naar voren heeft gebracht, kan slechts beroep instellen indien hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage is gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van vrijdag 8 december 2017 tot en met donderdag 18 januari 2018. Een beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep bevatten. Voor het in behandeling kunnen nemen van een beroep is een griffierecht verschuldigd.

 

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. De werking van het besluit van de gemeenteraad wordt in dat geval opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.