Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 6 december 2017

Bekendmaking Wet geluidhinder: Beschikking hogere grenswaarden "Prinsenstraat, fase 1" te Zundert

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van Zundert maken bekend dat zij ingevolge artikel 83 van de Wet geluidhinder op 19 september 2017 hogere grenswaarden hebben vastgesteld vanwege verkeerslawaai inzake het project Prinsenstraat te Zundert.

 

Korte omschrijving van het besluit

De overschrijding van de voorkeursgrenswaarde treedt op ter plaatse van de bebouwing, die aan de zijde van de Prinsenstraat opgericht wordt. Wij hebben uit de rapportage herleid dat de geluidbelasting vanwege de Prinsenstraat in het jaar 2025 maximaal 58 dB bedraagt. De voorkeursgrenswaarde wordt zodoende met maximaal 10 dB overschreden. De maximaal te verlenen hogere waarde wordt niet overschreden.

 

Zienswijzen

Tegen de ontwerpbeschikking hogere grenswaarden "Prinsenstraat, fase 1" te Zundert zijn geen zienswijzen ingediend. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

 

Terinzagelegging

De beschikking met daarbij behorende stukken ligt met ingang van donderdag 7 december 2017 tot en met donderdag 18 januari 2018 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage op het gemeentekantoor aan de Bredaseweg 2 te Zundert.

 

Beroep

Tegen de beschikking kan door een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij tegen het ontwerp geen zienswijze naar voren heeft gebracht, beroep worden ingesteld. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop de beschikking ter inzage is gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van vrijdag 8 december 2017 tot en met donderdag 18 januari 2018. Een beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep bevatten. Voor het in behandeling kunnen nemen van een beroep is een griffierecht verschuldigd. Omdat op het besluit de Crisis- en herstelwet van toepassing is, moeten in een beroepschrift de beroepsgronden worden opgenomen, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, en kan na afloop van de beroepstermijn het beroepschrift niet meer worden aangevuld.