Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 13 december 2017

Voornemen tot toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1a Wro, verwijderen van de functieaanduiding “intensieve veehouderij” toevoegen van de functieaanduiding “paardenhouderij” en een vormverandering van het bouwvlak, Wernhoutseweg 162 te Wernhout.

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken bekend het voornemen te hebben om met toepassing van artikel 3.6 lid 1a van de Wet ruimtelijke Ordening (Wro) de functieaanduiding “intensieve veehouderij” te verwijderen, de functieaanduiding “paardenhouderij” toe te kennen en het bouwvlak te vervormen.

Locatie

Wernhoutseweg 162 Wernhout.

 

Terinzagelegging

Het ontwerp-besluit en het ontwerp-wijzigingsplan liggen gedurende 6 weken na de dag van deze bekendmaking ter inzage bij de gemeente Zundert, afdeling Ruimte (Bredaseweg 2 te Zundert).

 

Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn van terinzagelegging hun zienswijzen schriftelijk of mondeling naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingebracht bij de Afdeling Ruimte.