Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
woensdag 13 december 2017

Verkeersbesluit aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Burgemeester Kievitslaan 23 te Zundert/

Logo Zundert

 

 

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en gelet op het “Algemeen Mandaatbesluit gemeente Zundert 2017”, waarbij de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten is gemandateerd aan de adjunct directeur, is het dagelijks bestuur van de gemeente bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

 

Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Zundert.

 

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

3 november is het verzoek ontvangen voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. Tijdens een persoonlijk gesprek met de verkeerskundige van de gemeente Zundert en aanvrager is gebleken dat aanvrager in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

 

Door de aanwijzing wordt algemene één parkeerplaats onttrokken aan de openbare parkeercapaciteit. In dit geval weegt het belang voor het reserveren van een gehandicaptenplaats zwaarder dan het belang van de vrijheid van het verkeer.

 

Met het verkeersbesluit wordt het beschermen van weggebruikers en passagiers beoogd.

 

Het is dan ook gewenst om ter hoogte van Burgemeester Kievitslaan 23 te Zundert en gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te leggen.

 

Een verkeersbesluit wordt na overleg genomen.

 

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de politie. De politie heeft op 14 november 2017 positief advies gegeven.

 

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen is de gemeente tot het besluit gekomen om voor Burgemeester Kievitslaan 23 te Zundert door plaatsing van bord E06 van bijlage I zoals omschreven in bijlage I bij het RVV 1990 een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen.

 

Zundert, 15 november 2017

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Zundert,

namens dezen,

adjunct-directeur

C.L.C. Verberne

Bezwaar

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift kan gedurende zes weken na de datum van verzending van deze brief worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tevens:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank Breda, sector bestuursrecht, Postbus 90110, 4800 RA Breda vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

 

Dit verkeersbesluit ligt gedurende de termijn van zes weken na de datum van openbare kennisgeving ter inzage bij de Afdeling Ruimte, gevestigd aan de Bredaseweg 2 te Zundert. U kunt dit verkeersbesluit inzien gedurende de openingstijden.