Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Vergunningen
Publicatiedatum:
woensdag 21 februari 2018

Voornemen tot toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1a Wro, voor de vergroting en de vormverandering van het agrarisch bouwvlak nabij de Overasebaan 11te Rijsbergen.

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken bekend het voornemen te hebben om met toepassing van artikel 3.6 lid 1a van de Wet ruimtelijke Ordening (Wro) het agrarisch bouwvlak te vergroten en de vorm van het bouwvlak te veranderen.

 

Locatie

Nabij Overasebaan11 te Rijsbergen (kadastraal bekend sectie K, nummers 927 en 967)

 

Terinzagelegging

Het ontwerp-besluit en het ontwerp-wijzigingsplan liggen gedurende 6 weken na de dag van deze bekendmaking ter inzage bij de gemeente Zundert, afdeling Ruimte (Bredaseweg 2 te Zundert).

 

Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn van terinzagelegging hun zienswijzen schriftelijk of mondeling naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingebracht bij de Afdeling Ruimte.