Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Vergunningen
Publicatiedatum:
woensdag 21 februari 2018

Vastgesteld wijzigingsplan "Tweede herziening Bestemmingsplan Buitengebied Zundert, Wernhoutseweg 162 te Wernhout.

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.9 a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat het vastgestelde wijzigingsplan “Tweede herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Wernhoutseweg 162″ ter inzage wordt gelegd.

Inhoud in het kort

Binnen het bestemmingsplan ‘Buitengebied Zundert’ en in de ‘Tweede herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert’ is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de aanduiding ‘intensieve veehouderij’ te verwijderen en de aanduiding ‘paardenhouderij’ op te nemen. Voor een optimale bedrijfsvoering is het tevens het voornemen om het bestaande bouwvlak te vervormen. Tijdens de terinzagelegging van zes weken zijn tegen het ontwerpwijzigingsplan geen zienswijzen ingediend.

Terinzagelegging

Het ongewijzigd vastgestelde wijzigingsplan met de hierbij behorende stukken ligt met ingang van 22 februari 2018 tot en met 4 april 2018 tijdens openingstijden ter inzage bij de gemeente (Markt 1 te Zundert). De digitale versie van het wijzigingsplan is het juridisch bindende plan. Het plan kan ook worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en/of via de gemeentelijke website.

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken, dus tot en met 4 april2018, kan beroep worden ingesteld door diegene die met betrekking tot het ontwerpwijzigingsplan tijdig een zienswijze bij het college naar voren heeft gebracht, evenals een belanghebbende die aantoont dat hij redelijke-wijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij het college naar voren te brengen. Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, een kopie van het besluit en de gronden van het beroep. Indieners van een beroepschrift dienen er rekening mee te houden dat zij griffierecht moeten betalen als zij een beroepschrift indienen. Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn door voornoemde doelgroep bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Het besluit van het college treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.