Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 8 februari 2017
Postcode en huisnummer:
4881CD 21

Vastgesteld bestemmingsplan "Van de Wallschool" te Zundert

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 24 januari 2017 het bestemmingsplan "Van de Wallschool" te Zundert gewijzigd heeft vastgesteld. Er is geen exploitatieplan vastgesteld. Ingevolge artikel 3:18 lid 4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) maken burgemeester en wethouders tevens bekend dat er geen zienswijzen bij de gemeenteraad naar voren zijn gebracht naar aanleiding van de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan. Wel is het bestemmingsplan ambtshalve aangepast.

Korte inhoud

Er is een stedenbouwkundig plan uitgewerkt om binnen de bestaande casco van de voormalige Van de Wall basisschool aan Vincent van Goghstraat 21 in Zundert zeven woningen te realiseren.

Het bestemmingsplan "Woongebieden Zundert" staat de ruimtelijke ontwikkeling niet rechtstreeks toe. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te kunnen maken is een bestemmingsplanprocedure ex artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) doorlopen en is het onderhavige ontwerpbestemmingsplan vastgesteld.

Wijzigingen

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is het vastgestelde bestemmingsplan: redactioneel aangepast, is de naam van het plan verandert in 'Van de Wallschool', is figuur 7 vervangen door een nieuwe afbeelding waarbij boom 4 'Schijnbeuk' op de huidige plaats blijft staan in plaats van te verplaatsen. De belangrijkste wijziging is de aanpassing van artikel 4.2 'Bouwregels'. Nu is de mogelijkheid gecreëerd om ook te bouwen in het bouwvlak welke gelegen is in de dubbelbestemming "Waarde-Waardevolle boom".

Terinzagelegging

Het vastgestelde bestemmingsplan met de hierbij behorende stukken ligt met ingang van 9 februari 2017 tot en met 22 maart 2017 tijdens openingstijden ter inzage bij de gemeente, afdeling Ruimte (Bredaseweg 2 te Zundert). De digitale versie van het bestemmingsplan is het juridisch bindende plan. Het plan kan ook worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en/of via de gemeentelijke website.

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken, dus tot en met 22 maart 2017, kan beroep worden ingesteld door diegene die met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, belanghebbenden die worden getroffen door de wijziging in het bestemmingsplan, evenals een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig artikel 3.8 Wro juncto afd. 3.4 Awb zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen. Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, een kopie van het besluit en de gronden van het beroep. Indieners van een beroepschrift dienen er rekening mee te houden dat zij griffierecht moeten betalen als zij een beroepschrift indienen.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn door voornoemde doelgroep bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Het besluit van de gemeenteraad treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.