Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 8 februari 2017
Postcode en huisnummer:
4885AT 178

Vastgesteld wijzigingsplan voor het vergroten van het bouwvlak op het perceel Achtmaalseweg 178 te Achtmaal

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.6 lid 1a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het vergroten van het bouwvlak aan de Achtmaalseweg 178 te Achtmaal ter inzage wordt gelegd.

Inhoud in het kort

Het plangebied van het wijzigingsplan omvat het vergroten van het bouwvlak aan de Achtmaalseweg 178 te Achtmaal. Tijdens de terinzagelegging van zes weken zijn tegen het ontwerpwijzigingsplan geen zienswijzen ingediend.

Terinzagelegging

Het ongewijzigd vastgestelde wijzigingsplan met de hierbij behorende stukken ligt met ingang van 9 februari 2017 tot en met 23 maart 2017 tijdens openingstijden ter inzage bij de gemeente, afdeling Ruimte (Bredaseweg 2 te Zundert). De digitale versie van het wijzigingsplan is het juridisch bindende plan. Het plan kan ook worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en/of via de gemeentelijke website.

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken, dus tot en met 23 maart 2017, kan beroep worden ingesteld door diegene die met betrekking tot het ontwerpwijzigingsplan tijdig een zienswijze bij het college naar voren heeft gebracht, evenals een belanghebbende die aantoont dat hij redelijke-wijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij het college naar voren te brengen. Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, een kopie van het besluit en de gronden van het beroep. Indieners van een beroepschrift dienen er rekening mee te houden dat zij griffierecht moeten betalen als zij een beroepschrift indienen. Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn door voornoemde doelgroep bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Het besluit van het college treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.