Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 2 mei 2018

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Stuivezandseweg 44 in Klein Zundert

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van Zundert maken ingevolge paragraaf 3.3. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat zij het voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen.

 

De omgevingsvergunning heeft betrekking op het vestigen van een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang in een van de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen.

 

Teneinde medewerking te kunnen verlenen aan voornoemde activiteiten zijn burgemeester en wethouders voornemens om op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wabo vergunning te verlenen met een afwijkingsbesluit van het bestemmingsplan.

 

De aanvraag, het ontwerpbesluit met de hierbij behorende stukken ligt met ingang vanaf donderdag 3 mei 2018 tot en met woensdag 13 juni 2018 tijdens openingstijden ter inzage.

 

Het plan kan ook worden geraadpleegd via www.zundert.nl zoeken naar ‘Stuivezandseweg 44’ en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak worden ingebracht bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 076-5969883.