Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
donderdag 17 mei 2018

Verkeersbesluit opheffen éénrichtingsverkeer Kleine Heistraat te Wernhout

Logo Zundert

 

Aanhef

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van een verkeersbesluit.

 

Op basis van het “Algemeen Mandaatbesluit gemeente Zundert 2017” is deze bevoegdheid gemandateerd aan de adjunct directeur.

 

Type verkeersbesluit

Het betreft een verkeersbesluit ten behoeve van verwijderen van verkeerstekens.

 

Vereiste van besluit

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover er daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Doelstelling van besluit

Met het verkeersbesluit worden de volgende belangen van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 beoogd:

- het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid va het verkeer;

- het verzekeren van de veiligheid op de weg.

 

Wegcategorie

De betreffende weg is aangeduid als erftoegangsweg buiten de bebouwde kom.

 

Weggebruikers

Het verkeersbesluit heeft betrekking op:

- bestuurdes van een motorrijwiel, scooter, personenauto of bestelaut.

- bestuurders van een ongelede vrachtwagen of ongelede bus.

- bestuurders van een gelede vrachtwagen.

 

Overwegingen

Op 19-5-2015 heeft de gemeenteraad van de gemeente Zundert besloten om het bestemmingsplan Parc Patersven vast te stellen. Dit bestemmingsplan maakt permanente bewoning mogelijk. In de afwegingen is geconcludeerd dat ter verkrijging van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat op en nabij Parc Patersven (meer bepaald een verbetering van de bereikbaarheid en doorgang voor de kavels in Parc Patersven) het van belang is dat de openbare toegangsweg Kleine Heistraat wordt verbreed en verbeterd. Het plan voorziet in de verbreding van de Kleine Heistraat vanaf de Wernhoutseweg tot aan de toegang van het parc Paterven waardoor dit gedeelte geschikt wordt voor verkeer in twee richtingen en de huidige inrichting als eenrichtingsweg kan vervallen. Het is de bedoeling dat dit gedeelte van de Kleine Heistraat gaat dienen als ontsluiting van het Parc in beide richtingen

Op de Kleine Heistraat is momenteel éénrichtingsverkeer, uitgezonderd (brom)fietsers van kracht. Het éénrichtingsverkeer geldt voor het deel van de Kleine Heistraat tussen de ingang van Parc Patersven in en de Wernhoutseweg. Het verbod om in te rijden geldt voor verkeer komend uit de richting van Parc Patersven richting de Wernhoutseweg.

De betreffende wegen zijn in beheer bij de gemeente Zundert.

 

Gehoord

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de politie. De politie heeft op24 april 2018 positief advies gegeven.

 

BESLUIT

  • 1.

    Het éénrichtingsvekeer op de Kleine Heistraat op het deel tussen de ingang van Parc Patersven en Wernhoutseweg op te heffen en verkeersborden C02 en C03 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te verwijderen.

 

Zundert, 2 mei 2018

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Zundert,

namens dezen,

adjunct-directeur

C.L.C. Verberne

Bezwaar

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift kan gedurende zes weken na de datum van verzending van deze brief worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tevens:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank Breda, sector bestuursrecht, Postbus 90110, 4800 RA Breda vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.