Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 1 februari 2017

Ontwerpbestemmingsplan "Paraplubestemmingsplan Woningaantallen Komplannen"

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan "Paraplubestemmingsplan Woningaantallen Komplannen" ter inzage wordt gelegd.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met de hierbij behorende stukken vanaf donderdag 2 februari 2017 gedurende zes weken, tot en met woensdag 15 maart 2017, tijdens openingstijden ter inzage bij de gemeente, afdeling Ruimte (Bredaseweg 2 te Zundert).

Het digitale ontwerpbestemmingsplan is in te zien via de website van de gemeente Zundert, www.zundert.nl onder 'Inwoner' 'Ruimtelijke procedures' 'Bestemmingsplannen' en rechtstreeks via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inhoud in het kort

Mede gelet op de demografische ontwikkelingen en de regionale woningbouwafspraken, moet dit paraplubestemmingsplan ervoor zorgen dat de gemeente Zundert grip houdt op de toename van het aantal woningen in de kernen. Extra woningen worden niet meer rechtstreeks toegestaan in de betreffende komplannen.

Zienswijzen

Iedereen kan gedurende de inzagetermijn, dus tot en met 15 maart 2017, zijn of haar zienswijzen over het ontwerp paraplubestemmingsplan schriftelijk naar voren brengen. De zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Zundert, postbus 10.001, 4880 GA Zundert.

Vervolgprocedure

Als de inzagetermijn voorbij is, wordt aan de raad een voorstel gedaan tot vaststelling van het paraplubestemmingsplan. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. In het vervolg van de procedure komt het bestemmingsplan nogmaals ter inzage te liggen als (eventueel gewijzigd) vastgesteld bestemmingsplan. De mogelijkheid bestaat dan nog om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.