Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Vergunningen
Publicatiedatum:
woensdag 30 mei 2018

Toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1a Wro, voor de vergroting en de vormverandering van het agrarisch bouwvlak nabij de Overasebaan 11 te Rijsbergen.

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken bekend te hebben besloten om met toepassing van artikel 3.6 lid 1a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) het agrarisch bouwvlak te vergroten en de vorm van het bouwvlak te veranderen.

 

Locatie

Nabij Overasebaan 11 te Rijsbergen (kadastraal bekend sectie K, nummers 927 en 967)

 

Terinzagelegging

De besluiten en de wijzigingsplannen liggen gedurende 6 weken na de dag van deze bekendmaking ter inzage bij de gemeente Zundert (Bredaseweg 2, 4881 DE Zundert), afdeling Ruimte.

 

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan beroep worden ingesteld door diegene die met betrekking tot het ontwerpwijzigingsplan tijdig een zienswijze bij het college naar voren heeft gebracht, evenals een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij het college naar voren te brengen. Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, een kopie van het besluit en de gronden van het beroep. Indieners van een beroepschrift dienen er rekening mee te houden dat zij griffierecht moeten betalen als zij een beroepschrift indienen. Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn door voornoemde doelgroep bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Het besluit van het college treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.