Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Vergunningen
Publicatiedatum:
woensdag 30 mei 2018

Kennisgeving afwijking bestemmingsplan ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3 Wabo

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van Zundert maken ingevolge paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat zij het voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen. De omgevingsvergunning heeft betrekking op het oprichten van een woning en het aanleggen van een in- en uitrit op het perceel aan De Brug, ongenummerd, naast nummer 2, in Zundert.

 

Vigerend bestemmingsplan

De planlocatie is gelegen binnen het vigerende bestemmingsplan “Woongebieden Zundert” en heeft daarin de bestemmingen “Tuin” en “Wonen”. Ter plaatse van de nieuw te bouwen woning is in het bestemmingsplan geen bouwvlak opgenomen. De beoogde ontwikkeling is hiermee in strijd.

 

Afwijken van het bestemmingsplan is mogelijk met artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 3 Wabo. Het college is voornemens om mee te werken aan het afwijken van het bestemmingsplan. Rekening houdend met de verschijningsvorm, het beoogde gebruik en de ter plaatse aanwezige omgevingsfactoren levert de voorgenomen activiteit geen strijd op met een goede ruimtelijke ordening. De beoogde ontwikkeling past verder binnen de categorieën gevallen die de gemeenteraad heeft aangewezen waarin geen verklaring van bedenkingen is vereist.

 

Terinzagelegging

Ter voorbereiding van de beslissing op de aanvraag wordt de procedure gevolgd die is voorgeschreven in artikel 3.10 Wabo. Dit houdt in dat het ontwerpbesluit omgevingsvergunning inclusief de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt, alvorens het college van burgemeester en wethouders een definitief besluit over de aanvraag omgevingsvergunning neemt.

 

Met ingang van donderdag 31 mei 2018 tot en met woensdag 11 juli 2018 liggen de bovengenoemde stukken tijdens openingsuren voor een ieder ter inzage op het gemeentekantoor aan de Markt 1 te Zundert. Voor inhoudelijke vragen dient een afspraak te worden gemaakt via www.zundert.nl of tel. 076-599 56 00. Het plan is ook raadpleegbaar via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Zienswijze

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging, dus tot en met 11 juli 2018, zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak worden ingebracht bij het cluster Projecten van de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 076-599 56 00.