Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
donderdag 31 mei 2018

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Beukenlaan 41 te Zundert

Logo Zundert

 

Aanhef

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van een verkeersbesluit.

 

Op basis van het “Algemeen Mandaatbesluit gemeente Zundert 2017” is deze bevoegdheid gemandateerd aan de adjunct directeur.

 

Type verkeersbesluit

Het betreft een verkeersbesluit ten behoeve van plaatsing van verkeerstekens.

 

Vereiste van besluit

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover er daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Doelstelling van besluit

Met het verkeersbesluit worden de volgende belangen van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 beoogd:

- het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

- het beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu.

 

Wegcategorie

De betreffende weg is aangeduid als erftoegangsweg binnen de bebouwde kom.

 

Weggebruikers

Het verkeersbesluit heeft betrekking op:

- bestuurdes van een motorrijwiel, scooter, personenauto of bestelauto.

- bestuurders van een ongelede vrachtwagen of ongelede bus.

- bestuurders van een gelede vrachtwagen.

 

Overwegingen

Op 17 november 2017 is een verzoek ontvangen voor het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ter hoogte van Beukenlaan 41 te Zundert.

 

De aanvraag voldoet aan de gestelde eisen, zoals verwoord in het vigerende gemeentelijke beleid.

 

Door de aanwijzing wordt één parkeerplaats onttrokken aan de openbare parkeercapaciteit. In dit geval weegt het belang van de bereikbaarheid van de gehandicaptenparkeerplaats zwaarder dan het belang van de vrijheid van het verkeer.

 

De betreffende wegen zijn in beheer bij de gemeente Zundert.

 

Het treffen van een verkeersmaatregel is een normale maatschappelijke ontwikkeling waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven.

 

Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste verkeersmaatregelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Gehoord

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de politie. De politie heeft op 13 december 2017 positief advies gegeven.

 

BESLUIT

Aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats in de Beukenlaan te Zundert, ter hoogte van huisnummer 41.

 

Plaatsen verkeersbord E06 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderbord OB309 met daarop het kenteken van het door de aanvrager gebezigde voertuig.

 

Zundert, 8 mei 2018

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Zundert,

namens dezen,

adjunct-directeur

C.L.C. Verberne

Bezwaar

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift kan gedurende zes weken na de datum van verzending van deze brief worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tevens:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank Breda, sector bestuursrecht, Postbus 90110, 4800 RA Breda vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

 

Dit verkeersbesluit ligt gedurende de termijn van zes weken na de datum van openbare kennisgeving ter inzage bij de Afdeling Ruimte, gevestigd aan de Bredaseweg 2 te Zundert. U kunt dit verkeersbesluit inzien gedurende de openingstijden.